De dood van Europa

Door Brendan O'Neill

22 december 2021

Verplichte vaccinatie betekent het gewelddadige einde van het Europese liberalisme.

Europa staat aan de rand van de afgrond. Het marcheert blindelings in de richting van iets dat sterk op tirannie lijkt. Oostenrijk zal binnenkort diegenen strafbaar stellen die het Covid-vaccin weigeren. Het ziet er naar uit dat Duitsland zal volgen. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, vraagt zich hardop af of elke lidstaat hetzelfde zou moeten doen en degenen die deze vorm van medicatie weigeren tot misdadigers zou moeten maken, schrijft Brendan O’Neill.

In Italië wordt je niet je vrijheid maar je broodwinning ontnomen als je nee zegt tegen vaccinatie: de ongevaccineerden mogen niet werken. Overal. In Griekenland moet iedereen boven de 60 jaar de overheid 100 euro betalen voor elke maand dat hij niet gevaccineerd is. Alsof de Griekse regering, in collaboratie met haar meesters in Brussel, de Griekse gepensioneerden nog niet genoeg heeft geruïneerd.

De politie in Rotterdam heeft het vuur geopend op mensen die protesteerden tegen de Covid-beperkingen. Twee mensen raakten ernstig gewond en een dood. Oostenrijkse agenten hebben wapenstokken en schilden gebruikt tegen de duizenden die in Wenen de straat opgingen om nee te zeggen tegen verplichte vaccinering. In Brussel, het zwarte, bureaucratische hart van het EU-project, werden waterkanonnen en traangas losgelaten op burgers die ageren tegen vaccinatiepassen. De ironie is bijna te groot: in de Europese wijk van Brussel, precies het deel van Europa waar door politici, experts en technocraten de moderne Europese sensibiliteit werd gesmeed, slaan gewone mensen een bres voor vrijheid en de krachten van dit zogenaamd liberale nieuwe continent slaan hen neer. Zelden is het gebral van het moderne Europa over “mensenrechten” en “respect” zo wreed ontmaskerd.

Wat er op dit moment in Europa gebeurt, is ronduit angstaanjagend. We zijn niet alleen getuige van een nieuwe ronde van Covid-beperkingen. Dit is niet zomaar de invoering van een nieuwe reeks noodmaatregelen die volgens sommigen nodig zijn om de laatste Covid-golf en de Omicron-dreiging die aan de horizon op de loer ligt, af te wenden. Nee, we maken een huiveringwekkende herziening mee van de hele relatie tussen de staat en het individu, waarbij de staat zoveel macht heeft dat hij zijn burgers nu kan voorschrijven wat ze in hun lichaam moeten injecteren, en het individu zo politiek is uitgemergeld, zo beroofd van rechten, dat hij niet eens meer soevereiniteit heeft over zichzelf, over dat kleine deel van de wereld dat zijn eigen lichaam en geest is. Wij zijn getuige van de gewelddadige dood van het Europese liberalisme en van de geboortepijnen van een nieuw en diep autoritair tijdperk.

Velen lijken niet te beseffen hoe ernstig de ontwikkeling van verplichte vaccinatie is. Zelfs degenen onder ons die pro-vaccinatie zijn, die gelukkig zijn gevaccineerd tegen Covid-19, zouden met niets minder dan afschuw moeten kijken naar het voorstel dat het een strafbaar feit zou moeten zijn om zich niet te laten vaccineren; dat een burger een boete van duizenden euro’s zou moeten krijgen als hij deze behandeling weigert. Een van de ideeën die in Oostenrijk worden besproken in de aanloop naar de verplichte vaccinatie die in februari zal worden ingevoerd, is dat burgers die vaccinatie weigeren voor een plaatselijke rechtbank zullen worden gedaagd. Als zij de dagvaarding twee keer negeren, wacht hen een boete van 3.600 euro. Als ze de eis van de staat blijven negeren om een medische behandeling te ondergaan die ze niet willen, krijgen ze een boete van 7.200 euro. Dit zijn levensvernietigende boetes. Er is – nog – geen sprake van het opsluiten van mensen die het vaccin weigeren, maar de Oostenrijkse staat laat er geen misverstand over bestaan dat hij zijn macht graag zal aanwenden om de ongevaccineerden in de ellende te storten.

Duitsland heeft de ongevaccineerden al achter slot en grendel gezet – dat wil zeggen, het heeft de wet ten volle toegepast om de bevolking te verdelen tussen degenen die de “juiste” medische beslissing hebben genomen, en dus van wat kruimeltjes vrijheid mogen genieten, en degenen die dat niet hebben gedaan, en dus niets minder dan huisarrest verdienen.

Nu zegt demissionair kanselier Angela Merkel dat verplichte vaccinatie waarschijnlijk begin volgend jaar zal worden ingevoerd. Ursula von der Leyen lijkt te vinden dat elke EU-lidstaat zijn burgers moet verplichten zich te laten vaccineren. Hoe ervoor kan worden gezorgd dat iedereen wordt gevaccineerd “moet worden besproken”, zei ze onlangs. We moeten “eventueel nadenken over verplichte vaccinatie”, vervolgde ze. De 500 miljoen inwoners van de Europese Unie, van dit vermeende bastion van mensenrechten, deze politieke unie waarvan ons is verteld dat zij noodzakelijk was om de waardigheid en vrijheid van de moderne Europeanen te behouden, worden geconfronteerd met het vooruitzicht van een neo-imperiaal dictaat dat hen opdraagt zich medisch te laten behandelen of anders ernstige gevolgen te dragen.

We onderschatten op eigen gevaar hoe ernstig een aanslag op de persoonlijkheid is die verplichte inenting betekent. Naar mijn mening is gedwongen vaccinatie zo’n obsceniteit dat zelfs de verzekering van de minister van Justitie, Dominic Raab, dat het in het Verenigd Koninkrijk niet zal gebeuren, mij veel te zacht was. Ik denk niet dat het hier zal gebeuren, zei hij. Niet denken? Hij had moeten zeggen dat het hier nooit zal gebeuren, over mijn lijk, omdat het zo’n ontoelaatbare aanval zou zijn op de vrijheden die voortkomen uit de Verlichting en waarop onze natie is gebouwd.

Iedereen zegt dat verplichte vaccinatie in strijd is met de Code van Neurenberg, waarin staat dat voor medische ingrepen vrijwillige toestemming moet worden gegeven. Maar het ideaal van individuele soevereiniteit gaat veel verder terug dan dat. In zijn Brief Concerning Toleration (1689) trachtte de grote Verlichtingsfilosoof John Locke “de grenzen te regelen” tussen het individu en het officiële gezag…

Voor Locke, en ook voor andere grote Europese denkers wier ideeën ons Verlichte werelddeel hebben doen ontstaan, is de wens om een individu te “redden” geen goede reden om zich met zijn ziel of lichaam te bemoeien. “God zelf zal de mensen niet tegen hun wil redden,” schreef hij. Maar waar God ooit faalde, hoopt de EU te slagen. Waar zelfs de Almachtige ooit bang was om op te treden, tegengehouden door de kleine kwestie van de wil van de mens, van het recht van de mens om zijn eigen ziel en lichaam te besturen, zullen de bureaucratieën van het Europa van de 21e eeuw nu toesnellen. Zij zullen de ogenschijnlijk onbeduidende kwestie van de lichamelijke autonomie terzijde schuiven, de rechten op zelfbestuur, waarvoor generaties lang hard is gevochten, terzijde schuiven en de mensen door middel van de brute wet dwingen zich aan medische ingrepen te onderwerpen.

Dit betekent het einde van de vrijheid zoals wij die kennen.

Lichamelijke autonomie is de hoeksteen van zelfbestuur, en zelfbestuur is datgene wat vrijheid zin geeft. Als we geen soevereiniteit hebben over ons verstand en ons vlees, dan zijn we niet vrij op enige zinvolle manier. En het zal niet alleen de minderheid van de mensen zijn die zich gedwongen voelt het vaccin te ontvangen, wier vrijheid zal lijden onder dit nieuwe regime van staatsmacht over de bloedstromen en spieren en het vlees van de mensen – de vrijheid van iedereen zal eronder lijden. Het dictaat van de staat dat bepaalt dat alleen degenen die een bepaalde vorm van medische behandeling krijgen, van vrijheid zullen kunnen genieten, zal de vrijheid zelf afhankelijk maken van het doen wat de staat wil dat je doet.

Zelfs de gevaccineerden zullen geen echt vrije mensen zijn in deze wereld. Integendeel, wij zullen de begunstigden zijn van een gunst van de staat, de genieters van kleine voorrechten, in ruil voor het feit dat wij ermee instemmen een injectie te krijgen. We zullen een vergunning van hogerhand hebben om ons dagelijks leven te leiden. En we zullen weten dat die vergunning snel kan worden ingetrokken als we in de toekomst medische behandeling weigeren. De herdefinitie van “vrijheid”, het afhankelijk maken van vrijheid van onderwerping aan de geneeskunde, zal de rechten van ons allen – zowel gevaccineerden als ongevaccineerden – ondermijnen.

Opvallend is dat de zogenaamde mensenrechtenlobby maar heel weinig protesteert tegen het voorgestelde nieuwe regime van gedwongen medicatie. Eurofielen in het Verenigd Koninkrijk en elders – het soort mensen dat ons verzekerde dat de EU de grote moderne verdediger van de waardigheid van het individu was – zijn zo mak als muizen in het gezicht van deze staatsdreigingen om burgers te dwingen tot medische naleving.

Het was niet de bedoeling dat het zo zou gaan, zie je. Het was Brexit Groot-Brittannië, zeiden ze, dat een broeinest van gestoord autoritarisme zou worden, terwijl de EU een kaars zou vasthouden voor de moderne beginselen van rechten en respect. En nu het tegendeel bewezen is, kijken ze de andere kant op, of geven ze subtiel hun knikje naar wat neerkomt op een tirannie van de staat over de zielen en het vlees van individuele mensen. Het Europese liberalisme is op sterven na dood, de Europese Unie staat bekend als een zetel van extreem autoritarisme, en de toekomst van dit continent ziet er inderdaad zeer onzeker uit. In vergelijking met de gevolgen van deze politieke en morele crisis van het Europese continent, zal Covid slechts een onbeduidend detail zijn in de geschiedenis van de mensheid.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl