Quotes


“Every joke is a tiny revolution. ”
- George Orwell (1903 - 1950)

“Political language is designed to make lies sound truthful and murder respectable”
- George Orwell (1903 - 1950)

“The Party told you to reject the evidence of your eyes and ears. It was their final, most essential command. (1984) ”
- George Orwell (1903 - 1950)


“If you don't read the newspaper you are uninformed; if you do read the newspaper you are misinformed.”
- Mark Twain

“Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect”
- Mark Twain


“Clear thinking requires courage rather than intelligence”
- Thomas Szasz


“Dwang kan alleen eindigen in chaos.”
- Mahatma Gandhi

“Wie dwang gebruikt is schuldig aan moedwillig geweld. Dwang is inhumaan.”
- Mahatma Gandhi

“De staat vertegenwoordigt geweld in een gecentraliseerde en georganiseerde vorm.”
- Mahatma Gandhi

“What difference does it make to the dead, the orphans and the homeless, whether the mad destruction is wrought under the name of totalitarianism or the holy name of liberty or democracy?”
- Mahatma Gandhi

“Even if you are a minority of one, the truth is still the truth.”
- Mahatma Gandhi


“Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreeerd door een individu dat kon werken in vrijheid. ”
- Albert Einstein

“I have no special talents, I am only passionately curious”
- Albert Einstein

“If you can't explain it simply, you don't understand it well enough”
- Albert Einstein


“Politiek is de kunst van het zoeken naar problemen, ze overal vinden, een verkeerde diagnose stellen en de onjuiste maatregelen treffen.”
- Groucho Marx


“Perhaps the removal of trade restrictions throughout the world would do more for the cause of universal peace than can any political union…”
- Frank Chodorov (1887–1966)


“Violence can only be concealed by a lie, and the lie can only be maintained by violence. Any man who has once proclaimed violence as his method is inevitably forced to take the lie as his principle.”
- Aleksandr Solzhenitsyn


“When totalitarianism comes to America, it will come wrapped in a whole-grain, low-sodium, decaffeinated, re-usable, non-carbon-footprint wrapper.”
- Karen DeCoster


“Het probleem van de wereld is niet dat er teveel mensen zijn, maar een gebrek aan politieke en economische vrijheid.”
- Julian Lincoln Simon

“Everything will get better: I'll bet on it.”
- Julian Lincoln Simon

“Because we can expect future generations to be richer than we are, no matter what we do about resources, asking us to refrain from using resources now so that future generations can have them later is like asking the poor to make gifts to the rich.”
- Julian Lincoln Simon

“The increase in the world's population represents our victory against death...”
- Julian Lincoln Simon

“Dit is in het kort mijn langetermijnvoorspelling: de materiele levensomstandigheden zullen voor de meeste mensen, in de meeste landen, meestal, beter worden, tot in het oneindige toe. Binnen een of twee eeuwen zullen alle landen en het merendeel van de mensheid op of boven de huidige westerse levensstandaard zitten. Ik speculeer echter tevens dat de meeste mensen doorgaan met denken en zeggen dat de levensomstandigheden voortdurend slechter worden.”
- Julian Lincoln Simon


“Het is een socialistisch idee dat winst maken een ondeugd is; volgens mij is het maken van verlies de werkelijke ondeugd”
- Winston Churchill

“Als een man geen socialist is tegen de tijd dat hij 20 is, heeft hij geen hart. Als hij nog steeds socialist is tegen de tijd dat hij 40 is, heeft hij geen hersens”
- Winston Churchill

“De inherente ondeugd van kapitalisme is de ongelijke verdeling van zegeningen, de inherente deugd van socialisme is de gelijke verdeling van ellende”
- Winston Churchill

“Lady Astor: "Winston, als ik jouw vrouw zou zijn zou ik gif in je koffie doen" Winston: "Nancy, als ik jouw man was zou ik het opdrinken ook"”
- Winston Churchill

“Het beste argument tegen democratie is een conversatie van vijf minuten met een gemiddelde stemgerechtigde.”
- Winston Churchill

“Een communist is als een krokodil: als het zijn bek opent weet je niet of het probeert te lachen of aanstalte maakt je op te eten.”
- Winston Churchill

“Er is niets verkeerd aan verandering, zolang het maar in de goede richting is.”
- Winston Churchill

“Some regard private enterprise as if it were a predatory tiger to be shot. Others look upon it as a cow that they can milk. Only a handful see it for what it really is - the strong horse that pulls the whole cart.”
- Winston Churchill

“I got more out of alcohol than alcohol got out of me.”
- Winston Churchill

“I am an optimist. It does not seem too much use being anything else.”
- Winston Churchill

“I contend that for a nation to try to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle.”
- Winston Churchill


“Genade voor de schuldigen is wreedheid voor de onschuldigen”
- Adam Smith

“Het is niet vanwege de goedheid van de slager, de brouwer of de bakker dat wij ons eten verwachten, maar vanwege hun eigenbelang.”
- Adam Smith

“Een mens laat zich slechts door eigenbelang leiden, hij wordt door een onzichtbare hand geleid iets na te streven dat buiten zijn bedoelingen ligt. Ook wordt de samenleving er niet altijd slechter op wanneer de mens niet bewust het algemeen belang dient. door zijn eigenbelang na te streven bevordert hij het algemeen belang vaak meer dan wanneer hij daar bewust naar streeft. Ik heb nooit veel resultaten zien bereiken door mensen die beweerden het algemeen welzijn te willen dienen.”
- Adam Smith


John Stuart Mill “Het enige doel waarvoor de mens alleen of samen met anderen gemachtigd is inbreuk te maken op de vrijheid van zijn medemens is zelfverdediging... Het enige doel waartoe in een beschaafde samenleving macht mag worden uitgeoefend tegen iemands wil, is het voorkomen dat een ander schade wordt toegebracht. Eigenbelang, fysiek of moreel, is geen voldoende reden... Eenieder is tegenover de samenleving alleen dáár verantwoording verschuldigd waar het zijn gedrag jegens anderen betreft. Waar het alleen hemzelf betreft, is de eigen vrijheid vanzelfsprekend absoluut. Over zichzelf, over zijn eigen lichaam en geest, is ieder mens zijn eigen meester.”
- John Stuart Mill

“Als de opinie correct is, worden we beroofd van de mogelijkheid om de onwaarheid voor de waarheid in te ruilen; en als het onjuist is wordt ons een dieper begrip van de waarheid in zijn "botsing met onwaarheid" ontnomen. Als we alleen één kant van de zaak kennen, kennen we eigenlijk niet eens dat: het wordt zwak, geleerd door op te zeggen, onuitgedaagd, een bleke en levenloze waarheid.”
- John Stuart Mill

“Every man who says frankly and fully what he thinks is so far doing a public service. We should be grateful to him for attacking most unsparingly our most cherished opinions.”
- John Stuart Mill


“Ik vind het een onvervreemdbaar recht voor iedereen om op zijn eigen manier ten gronde te gaan.”
- Robert Frost


“De macht die mijn multimiljonair buurman, die misschien ook mijn werkgever is, over mij heeft, is heel veel kleiner dan die van de laagste bureaucraat die de macht van de staat achter zich heeft en van wiens grillen het afhangt of en hoe mij toegestaan wordt om te werken of te leven. ”
- Friedrich Hayek


Murray Rothbard “Het is niet utopisch om te werken aan een samenleving zonder belastingen; het is utopisch om te denken dat de macht om belasting te heffen niet misbruikt zal worden zodra die verleend is.”
- Murray Rothbard

“If taxation is compulsory, and is therefore indistinguishable from theft, it follows that the State, which subsists on taxation, is a vast criminal organization far more formidable and successful than any 'private' Mafia in history.”
- Murray Rothbard


“Ik denk dat sommige van de meest vruchtbare ideeën komen van de libertariërs. Zij vormen een soort 'avant garde' omdat ze ondermeer wijzen op het grote gevaar voor machtsconcentratie.”
- Hernando de Soto


“To include freedom in the... definition of democracy is to define a process not by its actual characteristics... but by its hoped for results.”
- Thomas Sowell


“Een goede politicus is een koopman in dromen.”
- Napoleon


Ludwig von Mises “De welvaart die oorlog brengt is als de welvaart die een aardbeving of plaag brengt. De aardbeving betekent goede zaken voor de bouwondernemingen, en cholera verhoogt de inkomsten van doktoren, apothekers, en doodgravers; maar niemand heeft om die reden aardbevingen en cholera verwelkomd als stimulators van de productieve krachten in het algemeen belang.”
- Ludwig von Mises

“Een vrije pers kan alleen bestaan bij een privaat beheer over de middelen van productie.”
- Ludwig von Mises

“Zij die vragen om meer overheidsingrijpen vragen uiteindelijk om meer dwang en minder vrijheid.”
- Ludwig von Mises

“One cannot understand liberalism without a knowledge of economics. For liberalism is applied economics; it is social and political policy based on a scientific foundation.”
- Ludwig von Mises

“Liberalism … if condensed into a single word, would have to read: property, that is, private ownership of the means of production. ”
- Ludwig von Mises

“Als de geschiedenis ons iets kan leren is het wel dat particulier eigendom onlosmakelijk verbonden is met beschaving.”
- Ludwig von Mises

“Geen enkele overheid is van nature liberaal. ”
- Ludwig von Mises

“The “progressives” who today masquerade as “liberals” may rant against “fascism”; yet it is their policy that paves the way for Hitlerism.”
- Ludwig von Mises


“Als mensen zich gedroegen als overheden zou je de politie bellen.”
- Kelvin Throop


“Belasting wordt niet geheven ten gunste van de belastingbetaler. ”
- Robert A. Heinlein


“A government big enough to give you all you want is big enough to take it all away.”
- Barry Goldwater

“Extremism in the defense of liberty is no vice….and moderation in the pursuit of justice is no virtue. ”
- Barry Goldwater


“Ask not what your government can do for you. Ask what your government is doing to you.”
- David Friedman

“De functie van de politiek is het reduceren van de diversiteit van individuele doelen tot een stelsel gemeenschappelijke doelen.”
- David Friedman

“De functie van de politiek is het reduceren van de diversiteit van individuele doelen tot een stelsel gemeenschappelijke doelen.”
- David Friedman


“Democratie: de illusie van invloed in ruil voor de vermindering van vrijheid.”
- Frank Karsten

“Democratie omschrijven als de Tirannie van de Meerderheid is nog te vleiend.”
- Frank Karsten


“Net zoals we de vrijheid van meningsuiting van een communist moeten beschermen, hoewel zijn doctrines kwaadaardig zijn, moeten wij het recht van een racist beschermen om zijn eigendom te gebruiken en te verhandelen. Privaat racisme is niet een juridische, maar een morele zaak - en kan alleen bevochten worden met private middelen, zoals een economische boycot of sociale uitsluiting.”
- Ayn Rand

“De welvaart in Amerika bestaat niet dankzij de collectieve opoffering aan 'het gemeenschappelijke goed' maar dankzij de productieve genialiteit van vrije mensen”
- Ayn Rand

“Als arbeiders vechten voor hogere lonen wordt dit geprezen als 'sociale vooruitgang'; als zakenmensen vechten voor hogere winsten wordt dit geminacht als 'egoistische hebzucht'.”
- Ayn Rand

“De vraag is niet of wij slaaf zijn voor een 'goed' doel of voor een 'slecht' doel. De vraag is niet dictatuur door een goede bende of door een slechte bende. De vraag is vrijheid of dictatuur.”
- Ayn Rand

“Een samenleving die een individu berooft van de vruchten van zijn arbeid is strikt genomen geen samenleving, maar een roofbende die bijeengehouden wordt door geinstitutionaliseerde bendewetten.”
- Ayn Rand

“Socialisme is de doctrine dat een mens geen recht heeft om voor zichzelf te leven, dat zijn leven en zijn werk niet aan hem behoren maar aan de maatschappij, dat zijn dienstbaarheid aan de maatschappij de enige rechtvaardiging voor zijn bestaan is en dat de maatschappij zich van hem mag ontdoen op welke manier het wenst ten gunste van wat men als het eigen tribale, collectieve belang ziet.”
- Ayn Rand

“Er is geen verschil tussen communisme en socialisme, behalve in de middelen om hetzelfde uiteindelijke resultaat te bereiken: communisme wil mensen tot slaaf maken via geweld, socialisme via het stemhokje. Het is slechts het verschil tussen moord en zelfmoord.”
- Ayn Rand

“Een rationele geest werkt niet onder dwang... een pistool is geen argument.”
- Ayn Rand

“De kleinste minderheid is het individu. Wie de rechten van het individu niet respecteert mag niet beweren dat hij opkomt voor de rechten van minderheden.”
- Ayn Rand

“Eén van de methodes die etatisten toepassen om kapitalisme te vernietigen bestaat uit het instellen van regels die een bepaalde industrie aan handen en voeten binden, het ze onmogelijk makend problemen op te lossen, en dan verklaren dat de vrije markt gefaald heeft en dat meer regulering noodzakelijk is. ”
- Ayn Rand

“The difference between a welfare state and a totalitarian state is a matter of time”
- Ayn Rand

“We are fast approaching the stage... where the government is free to do anything it pleases, while the citizens may act only by permission. ”
- Ayn Rand


“Wat zou het een verademing zijn als Ayaan Hirsi Ali eens wat meer anti-man werd en wat minder anti-islam. (NRC 12 maart 2005) (Geen goed citaat maar goed om te beseffen hoe Groenlinks erover dacht)”
- Femke Halsema (NRC 12 maart 2005)


“The government solution to a problem is usually as bad as the problem.”
- Milton Friedman

“Niets is zo permanent als een tijdelijk overheidsprogramma”
- Milton Friedman

“De grote deugd van een vrije markt systeem is dat het niet geïnteresseerd is in de kleur van andere mensen; het geeft niet om iemands religie; het maakt zich alleen zorgen of ze iets kunnen produceren wat mensen willen kopen. Het is het meest effectieve systeem dat we kennen om mensen die elkaar haten in staat te stellen met elkaar om te gaan en elkaar te helpen. ”
- Milton Friedman

“Als we afstappen van vrijwillige samenwerking en proberen goed te doen door dwang uit te oefenen, zal de slechte moraal van dwang triomferen over goede bedoelingen. ”
- Milton Friedman

“I would like to be a zero-government libertarian.”
- Milton Friedman

“The only business of business is business.”
- Milton Friedman

“Alleen de overheid kan uitstekend papier ter hand nemen, het bedrukken met perfecte inkt en de combinatie waardeloos maken.”
- Milton Friedman

“Het is overduidelijk dat vrije immigratie niet samen kan gaan met een verzorgingsstaat.”
- Milton Friedman

“We hebben een systeem dat in toenemende mate werk belast en inactiviteit subsidieert.”
- Milton Friedman

“Achter de meeste argumenten tegen de vrije markt ligt een gebrek aan geloof in vrijheid zelf.”
- Milton Friedman

“Inflatie is de enige vorm van belasting die opgelegd kan worden zonder wetgeving.”
- Milton Friedman

“Een samenleving die gelijkheid prefereert boven vrijheid zal geen van beiden bereiken.”
- Milton Friedman

“Neem nou sociale zekerheid. De jongeren hebben altijd bijgedragen om de ouderen te steunen. Vroeger hielpen de jongeren de ouderen uit plichtsbesef en een gevoel van liefde. Zij dragen nu bij aan de steun van iemands anders ouders vanwege dwang of angst. De vrijwillige steun versterkte de familiebanden; de gedwongen steun verzwakte deze.”
- Milton Friedman

“Er is niets wat zoveel schade aanricht als goede bedoelingen.”
- Milton Friedman

“It´s curious. I gave exactly the same lectures in China that I gave in Chile. I have had many demonstrations against me for what I said in Chile. Nobody has made any objections to what I said in China. How come?”
- Milton Friedman

“The high rate of unemployment among teenagers, and especially black teenagers, is both a scandal and a serious source of social unrest. Yet it is largely a result of minimum wage laws. We regard the minimum wage law as one of the most, if not the most, antiblack laws on the statute books.”
- Milton Friedman

“Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. To control inflation, you need to control the money supply.”
- Milton Friedman

“I am in favor of cutting taxes under any circumstances and for any excuse, for any reason, whenever it's possible.”
- Milton Friedman

“The free man will ask neither what his country can do for him nor what he can do for his country.”
- Milton Friedman

“Wat niet verboden is in Zweden is verplicht.”
- Milton Friedman

“Op de lange termijn zullen politici alles uitgeven wat het belastingsysteem kan ophalen, plus waar ze mee weg kunnen komen.”
- Milton Friedman

“The only way in which you can effectively distribute wealth is by destroying the incentives to have wealth”
- Milton Friedman


“Vakbonden hebben als belangrijkste bestaansreden het tegengaan van competitie. Zij zijn een door de overheid beschermd kartel, net als elk ander.”
- Walter Block

“Als een individu wordt gedwongen te geven aan liefdadigheid, is hij geen weldoener maar het slachtoffer van beroving. ”
- Walter Block

“Wie iemand aanneemt verwerft niet het recht hem als een slaaf te houden, evenmin kan men, door te hebben gewerkt voor een werkgever, het recht op een baan claimen.”
- Walter Block


“De landbouwpolitiek in de 29 rijke OESO landen zadelen de belastingbetalers en verbruikers op met een totale kostprijs van zomaar even 360 miljard dollar. Met dat geld zouden ze de 56 miljoen koeien van al die landen samen ieder jaar een keer rond de wereld kunnen laten vliegen - in business class. En dan hebben ze allemaal nog 2800 dollar zakgeld over om leuke dingen van te kopen in de taxfree shops bij hun tussenlandingen In de VS, de Eu en Azië.”
- Ronnie Horesh


“De overheid lost geen problemen op; zij subsidieert ze. ”
- Ronald Reagan

“Communism is neither an economic nor a political system, but a form of insanity, an aberration...”
- Ronald Reagan

“The more the plans fail, the more the planners plan.”
- Ronald Reagan

“Seriously, what are we doing to those we seek to help?”
- Ronald Reagan

“The problem with liberals is not their ignorance, but that they know too much that is not so.”
- Ronald Reagan

“Are we going to let a little intellectual elite run our lives?”
- Ronald Reagan

“Government cannot create wealth, only confiscate it.”
- Ronald Reagan


“Het fascisme is niet een systeem, maar een gesteldheid. Het kan als atmosfeer in een progressieve zaal hangen. ”
- Godfried Bomans


“De wil om de mensheid te redden is vrijwel altijd een voorwendsel voor de wil over anderen te regeren”
- H.L. Mencken

“Mensen in deze wereld willen geen rechten maar privileges”
- H.L. Mencken

“Er is ongetwijfeld vooruitgang. De gemiddelde Amerikaan betaalt nu twee maal zoveel belasting als hij vroeger in salaris ontving.”
- H.L. Mencken

“I believe that it is better to tell the truth than to lie. I believe that it is better to be free than to be a slave. And I believe that it is better to know than be ignorant.”
- H.L. Mencken

“Het probleem met het verdedigen van menselijke vrijheid is dat je de meeste tijd besteedt aan het verdedigen van deugnieten en schurken. Want het is tegen hen dat onderdrukkende wetten in eerste instantie gericht zijn, en onderdrukking moet bij het begin gestopt worden wil het sowieso gestopt worden.”
- H.L. Mencken

“Democratie is een pathetisch geloof in de collectieve wijsheid van individuele onwetendheid”
- H.L. Mencken

“Puritanisme. De gekmakende angst dat iemand, ergens op aarde gelukkig zou zijn”
- H.L. Mencken

“De overheid is een handelaar in gestolen goederen, en elke verkiezing is een soort van vooruitgeschoven veiling van die goederen”
- H.L. Mencken

“Het hele doel van politiek bedrijven is om de bevolking angstig te houden (en dus te laten smachten om in veiligheid gebracht te worden) door haar te bestoken met een eindeloze reeks - allemaal denkbeeldige - gevaren”
- H.L. Mencken

“Verkiezingen: simpelweg een strijd tussen charlatans voor de stemmen van idioten.”
- H.L. Mencken

“Under democracy one party always devotes its chief energies to trying to prove that the other party is unfit to rule - and both commonly succeed, and are right.”
- H.L. Mencken

“The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.”
- H.L. Mencken

“I confess I enjoy democracy immensely. It is incomparably idiotic, and hence incomparably amusing.”
- H.L. Mencken

“Democracy is the theory that the common people know what they want and deserve to get it good and hard.”
- H.L. Mencken

“The average man does not want to be free. He simply wants to be safe. ”
- H.L. Mencken

“The State doesn't just want you to obey, it wants to make you WANT to obey. ”
- H.L. Mencken


“De staat is een enorm kunstmatig instituut via welke iedereen probeert te leven op andermans kosten”
- Frederique Bastiat

“Als goederen de grens niet over gaan, zullen soldaten dat doen.”
- Frederique Bastiat

“Socialism, like the ancient ideas from which it springs, confuses the distinction between government and society. As a result of this, every time we object to a thing being done by government, the socialists conclude that we object to its being done at all. We disapprove of state education. Then the socialists say that we are opposed to any education. We object to a state religion. Then the socialists say that we want no religion at all. We object to a state-enforced equality. Then they say that we are against equality. And so on, and so on. It is as if the socialists were to accuse us of not wanting persons to eat because we do not want the state to raise grain.”
- Frederique Bastiat

“If philanthropy is not voluntary, it destroys liberty and justice. The law can give nothing that has not first been taken from its owner”
- Frederique Bastiat


“It is dangerous to be right when the government is wrong”
- Voltaire

“In general, the art of government consists of taking as much money as possible from one party of the citizens to give to the other.”
- Voltaire

“In general, the art of government consists of taking as much money as possible from one party of the citizens to give to the other.”
- Voltaire


“Macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut”
- Lord Acton

“Vrijheid is niet een middel naar een hoger politiek doel. Het is het hoogste politieke doel.”
- Lord Acton


“Andermans geld wensen wordt tegenwoordig 'behoefte' genoemd, de wens om je eigen geld te houden wordt 'egoïstisch' genoemd en het heet 'compassie' wanneer politici de overdracht regelen. ”
- Joe Sobran

“Als een politicus worstelt met zijn geweten wint hij meestal.”
- Joe Sobran


“Arguing that you don’t care about the right to privacy bc you have nothing to hide is no different than saying you don’t care about free speech bc you have nothing to say”
- Edward Snowden

“People are smart as consumers but stupid as voters.”
- Bryan Caplan

“De meerderheid heeft nooit gelijk. Nooit, zeg ik je! Het is een van die maatschappelijke leugens waar je als vrije en intelligente man wel tegen moet rebelleren. Wie zijn de mensen die de grootste groep van de bevolking vormen -- de intelligenten of de dommen? Ik denk dat we het erover eens zijn dat het de dommen zijn, ongeacht waar op de wereld, het zijn de dommen die de overwelmende meerderheid vormen.”
- George Bernard Shaw

“Geef iemand het permanente bezit van kale rotsen en hij zal er een tuin van maken; verpacht hem de tuin voor negen jaar en hij zal er een woestijn van maken... De magie van eigendom verandert zand in goud. ”
- Arthur Young

“You are neither right or wrong because the crowd diasagrees with you. You are right because your data and reasoning are right. ”
- Benjamin Graham

“Al was ik de laatste moslim in Nederland, dan nog zou ik mijn best doen het boek te laten verbieden. ”
- Mohammed Rabbae

“Stemrecht: Het instrument en symbool van de macht waarover een burger beschikt om zichzelf belachelijk en zijn land kapot te maken.”
- Ambrose Bierce

“Vijf mannen bevinden zich in een ruimte. Omdat drie mannen de ene mening hebben en twee een andere, hebben de drie mannen dan enig moreel recht hun standpunt op te dringen aan de andere twee mannen? Wat voor magische kracht krijgen de drie mannen omdat ze met een meer zijn dan de twee mannen, en zo plotseling de bezitters worden van de geesten en lichamen van de anderen? Zolang ze twee aan twee waren mogen we aannemen dat elke man de meester over zijn eigen lichaam en geest zou blijven; maar vanaf het moment dat een andere man, wat dan ook zijn motieven zijn, zich bij een van de partijen heeft gevoegd, heeft die partij het rechtstreekse bezit van de geesten en lichamen van de andere partij . Wat een buitengewoon vernederend en onverdedigbaar bijgeloof? Is het niet de rechtstreekse afgeleide van het oude geloof in keizers en hogepriesters en hun autoriteit over de geesten en lichamen van mensen? ”
- Auberon Herbert

“De Steentijd kwam niet tot een einde vanwege een gebrek aan stenen en het olietijdperk zal niet eindigen vanwege een gebrek aan olie. ”
- Sheikh Yamani

“The environmental movement I helped found has lost its objectivity, morality and humanity. The pain and suffering it is inflicting on families in developing countries must no longer be tolerated.”
- Patrick Moore

“Knowing others is intelligence; knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength; mastering yourself is true power. ”
- Lao Tze

“If two mathematicians disagree, then one is mistaken. Similarly, if two libertarians disagree, each asserts that the other is either operating from a false assumption or has a flaw in his logic. ”
- Jonathan S. Haas

“In 1914 the US Bureau of Mines estimated that there would be oil left over for only ten years’ consumption. In 1939 the US Department of the Interior projected that oil would last only 13 more years, and again in 1951 it was again projected that oil would run out 13 years later.”
- Uit The Skeptical Environmentalist van Björn Lomborg

“The true remedy for most evils is none other than liberty, unlimited and complete liberty, liberty in every field of human endeavor.”
- Gustave de Molinari

“Most of people talk, we do things. They plan, we achieve. They hesitate, we move ahead. We are living proof that when human beings have the courage and commitment to transform a dream into reality, there is nothing that can stop them. Dubai is a living example of that.”
- Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Ruler of Dubai

“If you protect a man from folly, you will soon have a nation of fools. ”
- William Penn

“Every dollar spent to punish a drug user or seller is a dollar that cannot be spent collecting restitution from a robber. Every hour spent investigating a drug user or seller is an hour that could have been used to find a missing child. Every trial held to prosecute a drug user or seller is court time that could be used to prosecute a rapist in a case that might otherwise have been plea bargained.”
- Randy E. Barnett, "Curing the Drug-Law Addiction"

“Government is an industry with a really high barrier to entry. You basically need to win an election or a revolution to try a new one. That's a ridiculous barrier to entry. And it's got enormous customer lock-in. People complain about their cellphone plans that are like two years, but think of the effort that it takes to change your citizenship.”
- Patri Friedman (Seasteading.org)

“In a state where corruption abounds, laws must be very numerous.”
- Tacitus

“If you think health care is expensive now, wait until you see what it costs when it's free!”
- P.J. O'Rourke

“A liberal is someone who feels a great debt to his fellow man; a debt he proposes to pay off with your money.”
- G Gordon Liddy

“A government big enough to give you everything you want, is strong enough to take everything you have.”
- Thomas Jefferson

“If Harry Truman was not a war criminal, then no one ever was.”
- Ralph Raico

“The greatest scientists in history are great precisely because they broke with the consensus. There is no such thing as consensus science. If it's consensus, it isn't science. If it's science, it isn't consensus. Period.”
- Michael Crichton

“De overheid is op zijn best waardeloos, en op op zijn slechts contra-productief.”
- Kakha Bendukidze (Georgische Minister van economische zaken)

“The central bank is like an arsonist watching a fire he set, expressing amazement at how such an event could have happened. ”
- Gerald P. O'Driscoll Jr. (econoom en voormalig FED official)

“If someone has a gun and is trying to kill you, it would be reasonable to shoot back with your own gun.”
- Dalai Lama

“Mijn punt is: er is inderdaad veel ongelijkheid in de wereld en dat komt vooral door de ongelijke verdeling van het kapitalisme. Als je kapitalisme hebt, word je rijk en als je het niet hebt, blijf je arm.”
- Johan Norberg

“Libertarisme verhoudt zich tot socialisme als astronomie tot astrologie. ”
- Onbekend

“Het is maar goed dat de mensen ons geld- en banksysteem niet begrijpen, want als ze dat zouden doen geloof ik dat er vóór morgenochtend een revolutie zou zijn'.”
- Henry Ford

“If socialists understood economics they wouldn't be socialists”
- Friedrich Hayek

“Christmas is a time when kids tell Santa what they want and adults pay for it. Deficits are when adults tell the government what they want and their kids pay for it”
- Richard Lamm, former Colorado governor

“Om sociaal te zijn met je eigen geld heb je geen politiek nodig. Om "sociaal" te zijn met andermans geld wel.”
- Onbekend

“The government who robs Peter to pay Paul can always count on the support of Paul”
- George Bernard Shaw

“If you think it’s immoral to sell an organ, don’t do it. But sick people shouldn’t have to die because some people despise markets.”
- John Stossel

“When you vote, you are exercising political authority. You are using force, and force, my friends, is violence…the supreme authority from which all other authority is derived.”
- Uit de film “Starship Troopers”

“Government is good at one thing: It knows how to break your legs, hand you a crutch, and say, "See, if it weren't for the government, you wouldn't be able to walk". ”
- Harry Browne

“Net zoals in het communisme en fascisme wordt in een democratie het individu opgeofferd ten gunste van het collectief.”
- Edward Griffin

“The trouble with socialism is that you eventually you run out of other people’s money.”
- Margaret Thatcher

“The authority of a thousand is not worth the humble reasoning of a single individual”
- Galileo Galilei

“Laws are like sausages, it is better not to see them being made.”
- Otto von Bismarck

“Voting is the illusion of influence in exchange for the loss of freedom.”
- Frank Karsten in Beyond Democracy

“Voting - Just like the choices you make everyday but without the impact!”
- Onbekend

“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule. ”
- Friedrich Nietzsche

“The greater the number of laws and enactments, the more thieves and robbers there will be. ”
- Lao Tzu

“Private property is redundant. "Public property" is an oxymoron. All legit property is private. If property isn't private it's stolen. ”
- Gustave de Molinari

“Just as war is the natural consequence of monopoly, peace is the natural consequence of liberty.”
- Gustave de Molinari

“Anarchy is no guarantee that some people won't kill, injure, kidnap, defraud, or steal from others. Government is a guarantee that some will. ”
- Gustave de Molinari

“Hoe onschuldig iets ook is, zodra het wettelijk wordt verboden, denken mensen dat het verkeerd is. (However harmless a thing is, if the law forbids it most people will think it wrong. A Writer's Notebook (1949) written in 1896)”
- W. Somerset Maugham

“Des te meer wetten, des te minder recht”
- Cicero

“The capitalist achievement does not typically consist in providing more silk stockings for queens but in bringing them within reach of factory girls”
- Joseph Schumpeter

“The enemies of freedom from the left, right, and middle have one common denominator: faith in the state”
- Roland Baader

“Democracy is indispensable to socialism”
- Vladimir Lenin

“I prefer liberty with danger than peace with slavery”
- Jean-Jacques Rousseau

“A body of men holding themselves accountable to nobody, ought not to be trusted by anybody”
- Thomas Paine

“Everything the State says is a lie, and everything it has it has stolen”
- Friedrich Nietzsche

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl