“Alleen de overheid kan uitstekend papier ter hand nemen, het bedrukken met perfecte inkt en de combinatie waardeloos maken.”
Milton Friedman

Over MeerVrijheid

MeerVrijheid is in 2001 opgericht door Frank Karsten. Karsten is tevens co-auteur van het boek De Democratie Voorbij, dat inmiddels in 20 talen beschikbaar is. In 2013 richtte hij samen met Jeroen de Witte het Mises Instituut Nederland op.

De stichting MeerVrijheid heeft als doel het vergroten van de individuele en economische vrijheid in Nederland en Vlaanderen en is van mening dat belastingen en wetten sterk moeten worden verminderd.


MeerVrijheid is niet typisch rechts of links. Zo steunt het zowel van Groenlinks de wens naar persoonlijke vrijheid (euthanasie, drugsgebruik, privacy) als van de VVD de noodzaak van economische vrijheid (lage belastingen, vrij ondernemerschap).

Onze meningen

Individu
 • Eigendomsrechten over het eigen lichaam en de eigen geest en de vruchten van iemands arbeid vormen de basis van vrijheid.
 • Samenwerking dient altijd op vrijwillige basis plaats te vinden.
 • Individuen hebben altijd het recht om "Nee" te zeggen tegen het collectief.
 • Beperkingen qua persoonlijke vrijheid zijn onjuist.
Economie
 • De armen in de wereld hebben het meest te winnen bij vrijheid.
 • De overheid moet nooit speciale privileges verlenen aan welke groep dan ook, via inkomensherverdeling, bedrijfssubsidies of economisch protectionisme
 • In een dynamische markt zijn individuen en groepen van individuen vrij om op vreedzame wijze hun eigenbelang te dienen
 • Meer welvaart leidt tot meer welzijn,  zowel voor mensen als voor het milieu
 • Werkloosheid is het gevolg van overheidsinmenging in de economie en een uit de hand gelopen verzorgingsstaat
 • Vrijheid en vrije markten zorgen voor vooruitgang, welzijn, vrede en welvaart
Politiek
 • Er bestaat niet zoiets als het recht op werk, op huisvesting of op gezondheidszorg omdat ze het recht vormen op de eigendommen van anderen om daarvoor te kunnen zorgen.
 • Democratie is alleen juist wanneer deze gebaseerd is op vrijwillige deelname.
 • Een regering die het minst regeert, regeert het beste.
 • Immorele zaken hoeven niet per se onwettig te zijn.
 • Wanneer bureaucraten en politici de macht hebben arbitraire wetten te maken verminderen zij de keuzen van individuen
 • Keuzevrijheid en concurrentie zijn goed. Stemmen met de voeten is beter dan stemmen in het stemhokje
 • De overheid vertegenwoordigt dwang en gebruikt onacceptabele middelen om maatschappelijke doelen te bereiken.
Algemeen
 • Vrijheid houdt de waardering in voor autonomie, diversiteit en tolerantie.
 • Mensen mogen niet worden verplicht het goede te doen, maar alleen worden verboden geweld te gebruiken.
 • Goede bedoelingen zijn geen rechtvaardiging voor dwang.
 • Eigendom kan alleen worden verworven door arbeid, ruil en giften.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting MeerVrijheid.nl is het vergroten van de individuele en economische vrijheid in Nederland en Vlaanderen. Hiertoe moet de rol van de overheid sterk worden teruggedrongen. MeerVrijheid is echter niet dogmatisch en vindt praktische resultaten belangrijker dan goede bedoelingen. MeerVrijheid is van mening dat economische en individuele vrijheid niet alleen op praktische maar vooral op morele gronden kan en moet worden verdedigd.

In het kort beoogt MeerVrijheid de discussie omtrent vrijheid en onvrijheid te stimuleren. Het wil tevens mensen informeren over de morele en praktische argumenten voor vrijheid. Het wil mensen, groepen en organisaties met elkaar in contact brengen en hoopt zo een breder maatschappelijk draagvlak te creëren voor politieke veranderingen ten gunste van individuele, economische en politieke vrijheid.

Vrijheid in gevaar
MeerVrijheid is van mening dat individuele, economische en politieke vrijheden in de Westerse wereld in toenemende mate in gevaar zijn. Dat lijkt misschien overdreven en bangmakerij maar is dat volgens ons niet. Belastingen worden steeds hoger, het aantal beperkende wetten neemt toe en de lokale autonomie erodeert door een steeds centraler bestuur.

De invloed die een gemiddelde burger heeft over zijn eigen leven vermindert door overheidsbetutteling in de vorm van geboden en verboden. De overheid bepaalt wat de burger mag schrijven en zeggen, op welke stoelen hij mag zitten, hoe hij zich moet verzekeren, welke beroepen hij mag uitoefenen, welke stimulerende middelen hij mag gebruiken, aan wie hij zijn huis mag verhuren et cetera. Vaak met de beste bedoelingen maar helaas ook met de slechtste resultaten. De overheid bemoeit zich in de relaties die verhuurders met huurders aangaan, verkopers met kopers, werkgevers met werknemers, uitbaters met klanten en heeft totaal geen respect voor vrijwillige overeenkomsten die burgers onderling zijn aangegaan.

Terwijl de politiek discussieert over details en zaken waar ze haar neus niet in zou moeten steken, veronachtzaamt het haar grootste kerntaak, de bescherming van burgers tegen geweld en bedrog.
 
Hoe meer economische vrijheid des te meer welvaart

Relatie vrijheid en welzijn, welvaart en vrede
MeerVrijheid is van mening dat het succes van de Westerse samenleving voor een groot deel te danken is aan het respect voor de individuele vrijheid. Mensen kunnen zo onbedreigd door belastingen, roof of oorlog hun eigen situatie verbeteren zonder dat anderen benadeeld worden. Werken loont dan. Menselijke transacties vinden dan plaats op basis van wederzijdse vrijwilligheid en zijn daarom ten gunste van beide partijen.

Het is dus niet verwonderlijk dat er een sterk verband bestaat tussen economische, individuele en politieke vrijheid enerzijds en welzijn, welvaart en vrede anderzijds. Vaak ligt een gebrek aan vrijheid en respect voor eigendom aan de basis van maatschappijke problemen, (internationale) conflicten en armoede.

Zo zijn de problemen in de gezondheidszorg en het onderwijs terug te voeren op een gebrek aan keuzevrijheid van burgers en zijn terroristische aanslagen vaak het gevolg van internationale bemoeienis en het ontbreken van het recht op lokale autonomie. Volgens ons is de armoede in de Derde Wereld ook niet te wijten aan droogte, kolonialisme of een gebrek aan ontwikkelingshulp maar hoofdzakelijk aan een tekort aan politieke, economische en individuele vrijheid. MeerVrijheid wil deze relatie inzichtelijk maken aan lezers en aantonen dat wederzijds respect voor elkaars vrijheid en zelfbeschikkingsrecht iedereen ten goede komt.

De website
MeerVrijheid.nl wil een centraal en toegankelijk platform zijn voor vrijheidlievende burgers om geïnformeerd te worden over zaken die hen aangaan. Het wil mensen op prettige wijze op de hoogte brengen van nieuwtjes, achtergronden, recenties en meningen op het gebied van vrijheid en onvrijheid in Nederland en de rest van de wereld. Veel aandacht wordt besteed aan het schrijven, selecteren, vertalen en bewerken van teksten om deze voor bezoekers prettig leesbaar en begrijpelijk te maken.

MeerVrijheid heeft het hart op de tong en wil wel eens provoceren. Vele burgers hebben meningen die niet het resultaat zijn van overweging en studie maar van opvoeding, opleiding en maatschappelijke druk waarbij opgelegde meningen of conventionele wijsheden zijn overgenomen zonder een kritische analyse. MeerVrijheid mag graag stenen gooien in de rimpelloze vijver van meningen en gedachten van veel mensen. MeerVrijheid lokt lezers uit de tent en doet dat bij voorkeur met gebruik van kwinkslagen en humor.

Politiek incorrect
MeerVrijheid is soms politiek incorrect. Politieke correctheid wordt door ons gezien als een denkrichting waarbij het ideaal boven de werkelijkheid wordt gesteld. Iets is dan niet waar omdat het niet waar mag zijn, het komt niet overeen met de eerder opgestelde idealen en leerstellingen.

Als MeerVrijheid moet kiezen tussen een onprettige waarheid een een prettige leugen zal het voor het eerste kiezen. MeerVrijheid meent dat de waarheid vaak hard kan zijn maar dat het volgen ervan de beste resultaten oplevert. We pretenderen echter niet de waarheid in pacht te hebben. Wij willen ons laten leiden door de soms harde werkelijkheid en door praktische resultaten. Hoewel MeerVrijheid politiek incorrect is heeft het niet als doel mensen of bevolkingsgroepen te beledigen. Wel houdt het ervan mensen te prikkelen en te provoceren.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl