Brief aan een gevaccineerde kennis

Door Karel Beckman

12 augustus 2021

Is dat schrikken: een kennis die recht in je gezicht zegt dat jij minder rechten hebt omdat je ongevaccineerd bent. Ik heb er een brief over geschreven.

Beste A.,

Ik was even van mijn stuk gebracht gisteren door ons telefoongesprek waarin je vertelde dat je op vakantie gaat – vliegen naar Thailand – en er tussen neus en lippen door aan toevoegde dat je het volkomen terecht vindt dat voor “ongevaccineerden” andere regels mogen gelden dan voor “gevaccineerden”. Van jou mogen vliegtuigmaatschappijen en andere openbare gelegenheden coronatests verplicht stellen voor ongevaccineerden, zei je. Verschil moet er zijn!

Je accepteert dus een tweedeling in de maatschappij, waarbij één categorie mensen – de “ongevaccineerden” – minder rechten heeft dan anderen. Ik vind dat schokkend.

Ik zal je proberen uit te leggen waarom, maar misschien moeten we eerst even helder zien te krijgen wat we bedoelen met de term “gevaccineerden”. Zijn dat mensen die een dubbele vaccinatie plus booster shot hebben gehad? Of ook degenen die slechts één dubbele vaccinatie hebben gehad? Ik vraag het even, want de dubbel-gevaccineerden-zonder-booster-shot belanden nu ook massaal in het ziekenhuis met COVID.

In Israël bijvoorbeeld, waar ze met inentingen wereldwijd voorop lopen, is nu 65% van de mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen met COVID, dubbel gevaccineerd. Dus als je tot de dubbele-vaccinatiegroep behoort, kun je nog steeds COVID krijgen – en je bent ook net zo besmettelijk als een niet-gevaccineerde. Dat maakt het onderscheid tussen “gevaccineerden” en “ongevaccineerden” al wat mistig, vind je niet?

Dat dubbel-gevaccineerden toch in het ziekenhuis belanden komt onder meer omdat de vaccins niet beschermen tegen de Delta variant. Booster shots voor iedereen dan maar? Maar in Israël worden nu ook al mensen gehospitaliseerd die een booster shot hebben gehad!

Vreemd is dat niet, want die booster shots verschillen in essentie niet van de eerste vaccinaties. De fabrikanten hebben helemaal de tijd niet gehad om nieuwe vaccinaties te ontwikkelen tegen nieuwe varianten. Coronavirussen – dat weet je hopelijk wel? – muteren voortdurend en dus loop je met coronavaccinaties altijd achter de feiten aan, net als bij griepvaccinaties. Als we jouw lijn volgen, zullen we er dus jaarlijks, of zelfs een paar keer per jaar, aan moeten geloven! Voor altijd corona – nooit meer normaal: de vaccinfabrikanten zeggen het zelf.

Oh en nog iets, het is zelfs goed mogelijk dat de vaccinaties juist bijdragen aan het sneller muteren van het virus. Dat past zich immers steeds aan nieuwe bedreigingen aan. Dit is in ieder geval wat de Vlaamse professor Geert Vanden Bossche en andere experts stellen. Zij vinden het een heel slecht idee om midden in een pandemie mensen massaal te gaan vaccineren. Daar help je het virus alleen maar mee! Mocht je je nog wat verder in de materie willen verdiepen, dan raad ik dit interview aan met professor Theo Schetters bij de Nieuwe Wereld – die legt het allemaal keurig uit.

Dit doet me dan meteen weer denken – sorry dat ik even van de hak op de tak spring – aan het begrip natuurlijke immuniteit. Ik mag aannemen dat jij, als kritische journalist, daar bekend mee bent? Het houdt in – maar ik kan me niet voorstellen dat ik jou dat echt moet uitleggen – dat mensen die corona hebben gehad, zeer langdurig immuun zijn, waarschijnlijk voor de rest van hun leven, en dus geen vaccinaties nodig hebben en ook geen besmettingen kunnen veroorzaken.

Ik citeer even arts, epidemioloog en emeritus hoogleraar Menno Jan Bouma, die vorig jaar in een interview zei: “Mensen die het virus hebben leren kennen en staande hebben weten te houden bij de voordeur, functioneren als een soort ‘levend schild’ voor alle kwetsbaren in onze samenleving. Ik praat hier over de befaamde ‘groepsimmuniteit’. Je hebt als gemeenschap even de tijd nodig om groepsimmuniteit op te bouwen. Jonge, vitale mensen hebben in de regel niet of nauwelijks last van corona. Het blijft bij hen vrijwel altijd bij een beetje snotteren. In Nederland is het gevoel voor saamhorigheid groot, en de zorg om ouderen is prachtig. Een mooie daarbij passende leus zou kunnen zijn: ‘Zorg goed voor je oma: zorg dat je corona hebt gehad.’ Hoe meer jonge, vitale mensen kennis hebben gemaakt met het coronavirus en het virus staande hebben gehouden bij de voordeur, oftewel: immuun zijn geworden voor corona, hoe gunstiger dat is voor onze medemensen met een zeer zwakke afweer.”

Interessant toch? Als we mensen gaan indelen in groepen, zouden we dan niet een aparte categorie moeten maken van mensen met natuurlijke immuniteit? Volgens mij was dat oorspronkelijk ook het plan bij de invoering van de Europese coronapaspoorten, maar om de een of andere reden hebben ze dat weer laten vallen. (Zou het een bepaald verdienmodel in de weg zitten?)

Dit is des te vreemder als je bedenkt dat, in tegenstelling tot onze natuurlijke afweer, de coronavaccinaties niet tot groepsimmuniteit blijken te leiden! Dit is nu aangetoond in IJsland: 93% van de bevolking gevaccineerd (vanaf 16) en toch weer een opleving van besmettingen. “Je doet het voor een ander” blijkt dus toch niet op te gaan.

Oh ja, over die besmettingen nog even. Je zei me over de telefoon dat je het terecht vindt dat openbare gelegenheden door de overheid worden verplicht om corona-tests te eisen van hun niet-gevaccineerde bezoekers. Ik neem dus aan dat je je wel enigszins hebt verdiept in de werking van die dingen? Je weet dus wel, hoop ik, dat die tests – waar het hele coronabeleid op is gebaseerd – uitermate gebrekkig zijn? Volgens cijfers van het Robert Koch Institut (het Duitse RIVM) hebben sneltests een foutenmarge van 20% in het corona-hoogseizoen en 98% in het corona-laagseizoen. Veel heb je er dus niet aan. De PCR-tests zijn net zo slecht. Er worden dermate hoge cycli toegepast bij deze tests dat de uitkomsten volstrekt nietszeggend zijn, zoals vele wetenschappers al hebben betoogd.

Die technische discussie laat ik verder maar even zitten. Eerlijk gezegd, A., gaat het mij om veel meer dan de hele medische discussie rond corona. Daar kunnen we nog lang over doorgaan. Dat lijkt me nauwelijks zinvol. De feiten zijn inmiddels bekend – bij goed geïnformeerde journalisten zoals jij zouden ze in ieder geval bekend moeten zijn. Moet ik ze echt nog noemen? Het sterftepercentage van 0,15%, niet veel hoger dan de griep, die nu op magische wijze verdwenen is? De gemiddelde leeftijd, boven de 80, van degenen die mét, niet áán, corona overlijden? De ruim 98% van de bevolking die überhaupt geen last heeft van corona (dixit Jaap van Dissel in de Tweede Kamer)?

Het feit dat 1,5 meter en andere lockdown-maatregelen niet werken? Dat er geen enkele relatie is tussen lockdowns en coronaslachtoffers, zoals eenvoudig is af te lezen uit epidemiologische vergelijkingen tussen landen en naties? Dat mondkapjes niet werken tegen virusverspreiding (dixit RIVM en Jaap van Dissel) maar wel schadelijk zijn voor de gezondheid en dat een mondkapplicht dus een volstrekt zinloze vorm van onderdrukking is?

Dat de huidige mRNA vaccinaties experimenteel zijn en er nu al honderd keer zoveel “bijwerkingen” zijn geregistreerd als bij de griepprik? Dat er inmiddels duizenden doden zijn geregistreerd bij officiële instanties als VAERS in de VS en het Lareb in Nederland “na vaccinatie”, en honderdduizenden ernstige gevallen van gezondheidsschade, zoals hartspierontstekingen bij vooral jonge mensen? En dat het alleen al om deze reden moreel onaanvaardbaar is om, zoals jij wil, mensen die zich niet willen laten vaccineren te degraderen tot tweederangs burgers?

Maar, nogmaals, het medische verhaal rond corona is niet waar het mij primair om gaat. Waar ik het met je over wil hebben is niet “corona” op zichzelf, maar hoe wij daar als samenleving mee omgaan.

We hebben, als reactie op de komst van dit virus (waar het ook precies vandaan is gekomen), ons lot volledig in handen gelegd van de staat. In plaats van dat we accepteren dat virussen en ziekten bij het leven horen, en dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben om daar mee om te gaan – met steun uiteraard van een goed functionerend gezondheidsstelsel – hebben we de staat de taak gegeven om een virus te “verslaan” dat niet te verslaan valt. Voor dat doel heeft de staat het recht en de mogelijkheid gekregen om tot in het kleinste detail te bepalen hoe we moeten leven, en aan welke voorwaarden we moeten voldoen om volwaardig aan de maatschappij deel te kunnen nemen.

Heb je weleens nagedacht over de implicaties hiervan, A.? Waar voorheen gezondheidszorg was gericht op zieke (“besmettelijke”) of kwetsbare mensen, is nu de complete bevolking, ook gezonde mensen, zelfs kinderen en jongeren, per definitie aangemerkt als potentieel gevaarlijk voor zijn medemens.

Waar voorheen burgers in principe vrije mensen waren met onvervreemdbare rechten, waar de overheid alleen bij wijze van uitzondering inbreuk op mocht maken, krijgen zij nu pas rechten toebedeeld wanneer ze voldoen aan de voorwaarden die de overheid hiervoor stelt, zoals het accepteren van risicovolle vaccinaties die ze niet nodig hebben.

Feitelijk is de hele maatschappij veranderd in een open inrichting. Een vrij leven, buiten de inrichting om, bestaat niet meer. Vind jij dat echt een goede zaak, A.?

Jij moet toch, als kritische en intelligente journalist, begrijpen dat de medische apartheid die jij voorstaat, een fatale ondermijning is van onze grondrechten en van de liberale rechtstaat waarop onze samenleving – nee, onze beschaving – is gebouwd?

Ik zei in ons telefoongesprekje dat we afstevenen op een totalitaire dictatuur – en ik merkte dat je bijna de telefoon uit je handen liet vallen van de schrik. Je vindt dat blijkbaar overdreven. Je denkt blijkbaar dat het zo’n vaart niet zal lopen. Dat onze overheden heus het beste met ons voor hebben. Maar waarom denk je dat dan niet als het gaat om, bijvoorbeeld, het milieubeleid, waar jij wel kritisch over schrijft?

A., word wakker alsjeblieft. We hebben te maken met een machtsgreep. Met nationale overheden, internationale instellingen en gewetenloze multinationals die geen enkele intentie hebben om hun nieuw verworven macht af te staan en letterlijk bereid zijn om keihard in te rammen op iedereen die demonstreert tegen hun oekazes. Sterker, zij zullen ongetwijfeld nieuwe aanleidingen vinden voor nieuwe lockdowns en uitgebreidere digitale controlesystemen.

De bevolking zal zich daarbij steeds makkelijker gaan neerleggen. Jij doet dat nu al. Je vindt het al normaal dat ik als tweederangs burger mag worden behandeld omdat ik me niet wil laten vaccineren. Denk je echt dat jij niet aan de beurt komt straks, A., als ik ben uitgerangeerd, en dat ze geen reden zullen vinden om jou ook te degraderen naar een lagere bevolkingscategorie – wellicht omdat je bezwaren hebt tegen hun klimaatbeleid, ik noem maar wat?

Denk je echt dat jij, omdat je je door hen hebt laten vaccineren, voortaan weer vrij bent om te gaan en staan waar je wilt?

Het tegendeel is waar, A.. Als je dit accepteert als het nieuwe normaal, dan ben je voor altijd je vrijheid kwijt. Het recht om te beschikken over je eigen lichaam – wat nota bene in de grondwet staat – dat geef je dan weg. Dat begrijp je toch wel?

Of interesseert je dat niet? Heb je niks met vrijheid en vind je staatsdwang wel prima? In dat geval zou ik je willen vragen, blik nog eens terug op de geschiedenis. Staatsdwang is nog nooit een oplossing geweest voor welke crisis dan ook. Het zet mensen tegen elkaar op en vernietigt onze diepste sociale verbanden – zoals nu onze relatie. Alleen in vrijheid komen we tot werkelijke oplossingen voor onze problemen, A. Alleen vrijheid leidt tot liefde en verbinding.

Mocht je je nog bedenken, A., en het systeem de rug toekeren – wat ik natuurlijk hoop dat jij en vele anderen zullen doen – weet dan één ding: je bent altijd welkom bij ons, ongevaccineerde verschoppelingen, als je door de machthebbers wordt uitgekotst.

Fijne vakantie nog!

Groeten, K.

PS Ik hoor net dat de 26-jarige zoon van een vriend van mij aan de helft van zijn gezicht is verlamd. Drie dagen na vaccinatie. Dat wordt een lastige keuze voor hem in de toekomst: booster shots met gezichtsverlamming of tweederangs burger worden?

Over de auteur

Karel Beckman is freelance journalist en auteur van een van de weinige oorspronkelijk Nederlandstalige libertarische boeken: De Staat Voorbij (Aspekt, 2017).

Hij is tevens mede-auteur, met Frank Karsten, van De Democratie Voorbij (2011).

Zijn nieuwste, nog niet uitgegeven boek is het Engelstalige Freedom of Government – The New Human Right, te vinden op zijn website thefriendlysociety.nl.

Volg hem op Twitter (@FreedomofGovt)

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl