Workshops en Merchandise van Meervrijheid

Door Redactie

24 juni 2004

Komend weekend is het zover: het Festival Globalisering in Amsterdam. Zoals we eerder berichtten zal ook Meervrijheid op verschillende manieren aanwezig zijn.

Workshops
- We zullen een workshop geven ‘Leve de Vrije Markt’ waarin we duidelijk willen maken dat we de goede bedoelingen van de bezoekers delen (armoedebestrijding, vrede en tolerantie, milieu, mensenrechten enzovoorts) maar dat alleen de vrije markt voor deze zaken kan zorgen. We houden een korte lezing, om daarna thema-gewijs vragen, commentaar, kritiek en opmerkingen van het publiek te behandelen.

De workshop wordt twee keer gegeven: zaterdag van 12.45 tot 14.45, en zaterdag van 17.00 tot 19.00. Het zou mooi zijn om dan ook wat libertariërs in het publiek te hebben zitten.

- Daarnaast zal Henry Sturman deelnemen aan een workshop over globalisering en democratie, georganiseerd door het Instituut voor Publiek en Politiek:

De discussie over de wereldorde en de ‘strijd’ om het wereldleiderschap is met de ontwikkelingen in Irak en het klaarblijkelijke onvermogen van de Verenigde Naties om invloed uit te oefenen actueler dan ooit. Het lijkt erop dat de Verenigde Staten onder Bush het wereldleiderschap opeisen en dat in wisselende coalities ten uitvoer willen brengen. De Verenigde Naties liggen onder vuur, hun rol staat ter discussie. Daarmee eveneens de vraag of de globalisering gepaard zou moeten gaan met vormen van een wereldregering.

Mondiale afspraken en pogingen tot samenwerking tussen landen kunnen stapjes op weg zijn naar een mondiale regering, een ‘global governance’. Wat betekent het proces van globalisering voor de positie van ‘de burger’? Kunnen burgers, individueel of in groepsverband, invloed uitoefenen op deze veelomvattende processen? Hebben zij invloed op dat wat er besproken en ‘besloten’ wordt tijdens grote wereldtoppen? Hebben ze invloed op de beslissingen van de Verenigde Naties, het IMF, de WTO, de Wereldbank? Kan er op mondiaal niveau sprake zijn van (een vorm van) burgerschap? Is dat wenselijk? En zo ja, hoe kan dat gestalte krijgen? […]

Tijdens het
Festival Globalisering op zaterdag 26 juni 2004 organiseert het IPP een workshop/discussie waarin deze kwesties aan de orde worden gesteld. Gerd Junne, hoogleraar internationale betrekkingen aan de UvA, Henry Sturman, medewerker bij de Stichting Meervrijheid en publicist, en Robert Went, gastonderzoeker aan de economiefaculteit van de UvA gaan met elkaar en het publiek in discussie.

Henry zal het libertarische standpunt verdedigen dat overheden zo klein mogelijk moeten zijn en dat globalisering in de zin van vrije markt goed is maar in de vorm van superstaten als de EU en de VN niet.

- Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende workshops die gegeven worden. De workshops zijn gerangschikt naar zes thema’s:

*Duurzame ontwikkeling: ecologie en economie; people, planet, profit; milieu; klimaat-verandering; maatschappelijk verantwoord ondernemen; mondiale voetafdruk; biodiversiteit; gentechnologie; lokalisering.

*Rol van de markt
vrijhandel; WTO; eerlijke handel; GATS; liberalisering van diensten; Wereldbank; IMF; belastingen; Tobin-tax; ruileconomie; waterprivatisering; landbouwsubsidies.

*Cultuur en media
informatiesamenleving; culturele diversiteit; onafhankelijke media; cultuurkrakers; consuminderen.

*Rol van de overheid
positie van natiestaat; soevereiniteit; mogelijkheid van een wereld-regering; Verenigde Naties; democratie; economische democratie; civil society; liberalisme.

*Internationale stabiliteit
oorlog en vrede; unilateralisme; wapenhandel; Internationaal Strafhof; humanitaire hulp.

*Mensenrechten
arbeidsomstandigheden; vrouwenrechten; vluchtelingen; asielzoekers; illegalen; mensenhandel; inheemse volkeren.

Merchandise
Op het festival kunt u bij medewerkers van Meervrijheid ook Meervrijheid-merchandise kopen, zoals het ‘Enjoy Capitalism T-Shirt’ (slechts 10 euro) en ansichtkaarten. Ook kunt u bij ons voor slechts 19 euro (goedkoper dan in de winkel!) Johan Norbergs 'Leve de Globalisering' kopen.

Het zou mooi zijn als de libertariërs duidelijk herkenbaar en in grote getale aanwezig zijn op het festival. Het nu al razend populaire ‘Enjoy Capitalism’ T-shirt is hiervoor een uitstekend middel.

De gemakkelijkste manier om in bezit te komen van het T-shirt of de ansichtkaarten is direct voor en na de workshops van Meervrijheid. Ook kunt u medewerkers van Meervrijheid tijdens de rest van het festival aanspreken die u verder kunnen helpen. Betaling geschiedt bij voorkeur gepast.

Overige informatie

- Om te zien welke sprekers er op het festival optreden, kijkt u hier.

- Het volledige programma van het festival vindt u hier.

- Praktische informatie zoals het waar, wanneer en hoe vindt u hier.


Tenslotte roepen we alle libertariërs op om naar het festival te komen, deel te nemen aan onze en andere workshops, alsmede om prikkelende vragen te stellen aan sprekers in forums, met andere geïnteresseerde bezoekers in debat te gaan enzovoorts, om zo het geluid voor de vrije markt te laten horen. Globalisering is een uiterst serieuze zaak. Zoals Von Mises en al die anderen zeiden: uiteindelijk zijn het ideeën die de geschiedenis bepalen, en is het onze taak om die ideeën uit te dragen en mensen te overtuigen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl