Issues - Vervoer

Door Redactie

4 november 2005

Toen de fiets, de trein en de auto hun intrede deden was dat steeds een enorme sprong voorwaarts voor de invididuele vrijheid. Wederom een voorbeeld hoe technologische vooruitgang de vrijheid bevordert.

Op vervoersgebied moet er voor consumenten en dienstverleners zoveel mogelijk keuzevrijheid en concurrentie te zijn. Ten eerste vindt <i>MeerVrijheid</i> dat alle subsidies voor openbaar vervoer moeten worden afgeschaft. Het is een aantasting van een ieders vrijheid om via belastingen te moeten meebetalen aan vervoersuitgaves van bureaucraten, die helemaal niet hoeven overeen te komen met werkelijke behoeftes. Bovendien werken alle diensten beter als er vrije concurrentie is, met directe betaling door gebruikers voor wat ze willen, zonder de verstoringen van subsidies en regulering. Iedereen moet niet alleen de vrijheid hebben vervoersmiddelen naar keuze te gebruiken, maar ook de consequenties (en dus kosten) van zijn eigen keuzes dragen.

Een bekend argument tegen privatisering is dat dan de late bus naar een afgelegen dorpje niet meer zal rijden, en men daarom bijvoorbeeld een duurdere taxi moet nemen. Dat zou oneerlijk zijn, omdat er voor een stadsbewoner waarschijnlijk nog wel late bussen zullen zijn. Maar het is juist oneerlijk als de een moet meebetalen aan de reis van een ander. Het is inderdaad ongelijk dat de stadsbewoner wel goedkope bussen kan gebruiken, maar een dorpbewoner niet altijd. Maar het is ook ongelijk dat een dorpsbewoner meer ruimte om zich heen heeft dan de stadsbewoner. Het punt is dat iedereen de consequenties moet accepteren van zijn eigen keuzes. Iemand die in een dorp gaat wonen ondervindt daar zowel voor- als nadelen van. Idem voor iemand die in een stad gaat wonen. Het is juist belangrijk dat iedereen zelf alle kosten betaalt en alle baten ontvangt die met zijn keuze samenhangen. Dat is eerlijk, en het zorgt ervoor dat iedereen zoveel mogelijk de optimale, meest efficiënte, keuzes maakt.

De automobilist betaalt zich blauw aan belastingen. Tweederde van de benzinekosten bestaat uit belastingen en accijnzen. Er is wegenbelasting. Ongeveer een derde van de aanschafprijs van een nieuwe auto bestaat uit BTW en BPM (Belasting Personenauto's en Motorrijwielen). Van de 30 miljard gulden die automobilisten jaarlijks opbrengen gaat slechts 11 miljard naar de wegenbouw en onderhoud. Het milieu wordt vaak als excuus gebruikt voor een steeds verdere verhoging van de lasten.

MeerVrijheid wil in ieder geval alle genoemde belastingen behalve de wegenbelasting afschaffen. De wegenbelasting dient zo hoog te zijn dat het precies overeenkomt met de kosten voor aanleg en onderhoud van wegen. Een volgende verbetering zou zijn het afschaffen van die wegenbelasting en vervangen door rekeningrijden. Op die manier zorg je dat mensen meer betalen naarmate ze meer van de wegen gebruik maken en meer betalen tijdens spitsuur, wanneer wegcapaciteit het schaarst is. Door meer wegen te bouwen en tijdens spitsuur meer in rekening te brengen (en op andere tijden minder) kunnen files opgelost worden. Onder de huidige politieke omstandigheden is MeerVrijheid tegen rekeningrijden, omdat het alleen maar gebruikt zal worden om de kosten van het autorijden nog verder te verhogen. Maar indien rekeningrijden zou worden ingevoerd volledig ter vervanging van alle andere belastingen, en de opbrengst volledig naar het wegennet zelf gaat, dan is rekeningrijden de meest eerlijke manier om de kosten naar daadwerkelijk gebruik te verdelen. Rekeningrijden moet geen melkkoe zijn, maar een sturingsmechanisme voor gebruik en tegen files. Net zoals bijvoorbeeld de dalurenkaart van de NS mensen stimuleert om zoveel mogelijk tijdens minder drukke tijden te reizen.

MeerVrijheid steunt het toestaan van meer prive-initiatief bij het bouwen van wegen. Er is veel vraag naar wegen, dus moet er aan die marktbehoefte voldaan worden door meer wegen te bouwen. Daarbij moet de natuur zoveel mogelijk gespaard blijven. Het is bijvoorbeeld beter zoveel mogelijk bestaande snelwegen te verbreden in plaats van extra wegen aan te leggen. Daardoor worden natuurgebieden minder aangetast.

Sinds de "privatisering" van de NS is het alleen maar slechter geworden met de dienstverlening van de NS, en er zijn alleen maar meer vertragingen en problemen. Maar dat is niet de schuld van privatisering. De NS is namelijk niet geprivatiseerd. Er is nog steeds geen vrije concurrentie en de aandelen zijn nog steeds in handen van de staat. De NS is alleen verzelfstandigd, wat betekent dat ze meer beslissingen zelf mogen nemen. Maar als de NS zelf hun tarieven niet zelf mogen bepalen, en verplicht zijn onrendabele lijnen te handhaven, hoe moeten ze dan nog goede service kunnen geven? Aan de andere kant is volledige privatisering van de spoorwegen moeilijk uitvoerbaar. Volledige privatisering zou namelijk ook betekenen privatisering en vrije concurrentie van het spoorwegennet. Maar concurrentie op een spoorwegennet is lastig, omdat het meestal niet doenlijk is meer dan een verbinding te leggen tussen twee steden. Een tussenoplossing zou kunnen zijn wel het spoorwegennet in handen van een organisatie te houden, maar wel naar concurrentie tussen treinen van verschillende maatschappijen te streven. Dat is ook geprobeerd door o.a. een initiatief met "Lovers", maar dat is door teveel regulering en bevoordeling van de NS om zeep geholpen.

MeerVrijheid steunt het beleid van deregulering van de taxi-branche. MeerVrijheid vindt dat dit nog verder moet gaan en dat de vergunningseisen en (prijs)regulering voor taxi's volledig moeten worden afgeschaft. Gewone automobilisten zouden ook extra geld moeten kunnen verdienen door een bordje "taxi" op hun auto te zetten. Verder vindt MeerVrijheid dat andere vervoerstakken ook verder moeten worden geprivatiseerd en gedereguleerd, zoals de vliegvelden en vliegmaatschappijen.

Gerelateerde links:
- BOVAG rapport Automobiliteit in cijfers 2004 Interessante statistieken
- Gratis busvervoer
- De benzineprijs
- Kilometerheffing
- Noord-zuid lijn 1,4 miljard euro
- Stichting Pro Auto
- Rekeningrijden
- The Skeptical Environmentalist
- Privatize Public Highways

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl