Issues - Milieu

Door Redactie

21 september 2005

MeerVrijheid staat voor de vrijheid van het individu en de daarbij horende vrije markt. Maar vrije markt wil niet zeggen dat bedrijven ongereguleerd het milieu mogen vervuilen. De vrije markt is gebaseerd op respect voor eigendomsrechten.

Iedereen mag met zijn eigendom doen wat hij wil, maar mag het eigendom van een ander niet beschadigen. Je mag dus niet door milieuvervuiling de gezondheid van een ander aantasten. En je mag niet de lucht, het water of het land van een ander vervuilen. Milieuvervuiling mag dus in het algemeen niet. In dat opzicht zijn we het eens met de meeste andere politieke richtingen en partijen.

Aan de andere kant kun je ook niet extreem strikt de regel hanteren dat je het milieu van een ander niet mag vervuilen. Als elk molecuul dat vervuilend zou kunnen zijn wordt verboden, dan is geen enkele industrie of economie meer mogelijk. Dan zou je niet eens mogen ademen, omdat je daarmee kooldioxide in de lucht brengt, wat bij zou kunnen dragen tot het broeikaseffect.

De regels over vervuiling moeten dus wel praktisch en redelijk zijn. De grens tussen schadelijke vervuiling en relatief onschadelijke uitstoot is niet altijd scherp te trekken. Maar MeerVrijheid vindt wel dat de milieubeweging te ver is doorgeschoten. Natuurlijk moeten we de natuur en onze omgeving schoon houden voorzover dat nodig is om gezond te blijven. Maar wij denken dat het bestaan van ernstige grootschalige milieurisico’s, zoals broeikaseffect, zure regen en het ozongat, twijfelachtig is. En volgens het boek The Skeptical Environmentalist gaat het (door steeds schonere industriële technieken) juist steeds beter met het milieu in plaats van slechter, zoals de milieudoemdenkers ons willen laten geloven. Niet elke uitstoot is per definitie slecht. Het criterium voor schadelijke vervuiling dient te zijn de vraag of het de gezondheid van mensen aantast.

'Wij denken dat sommige milieuregulering onnodig is en in feite vaak voortkomt uit een haat tegen economische groei en technologie.'
Wij denken dat sommige milieuregulering onnodig is en in feite vaak voortkomt uit een haat tegen economische groei en technologie. Maar vooruitgang en economische groei zijn broodnodig om armoede op te lossen en ons allemaal welvarender te maken. Meervrijheid denkt dat milieubelastingen ons milieu niet schoner maken, en daar ook niet voor bedoeld zijn. Zij zijn bedoeld om de staatskas te spekken, of om ons gedrag te manipuleren (in het geval van benzineaccijnzen om het autorijden tegen te gaan bijvoorbeeld). Meervrijheid is daarom voor afschaffing van alle milieuheffingen, die onze woonkosten en andere lasten onredelijk hoog maken.

Als het verbranden van fossiele brandstoffen leidt tot een broeikaseffect, iets waar wetenschappers het nog niet over eens zijn, is het maar de vraag of dat goed of slecht is. Hogere gemiddelde temperaturen op de wereld kunnen enerzijds voor overstromingsproblemen zorgen voor eilanden en kustgebieden. Anderzijds worden landbouwopbrengsten verhoogd, verwarmingskosten in de winter verlaagd, en worden bijvoorbeeld Canada en Siberië leefbaarder. Verder is het de vraag waarom milieuschade een argument is om de burger nog verder op kosten te jagen ten behoeve van een verspillende overheidsbureaucratie.

MeerVrijheid is voor het tegengaan van milieuvervuiling door:

1.Eigendomsrechten. Weinig boeren zullen hun eigen land vervuilen. In communistische landen waar al het land en water collectief bezit is, heeft niemand een prikkel om het schoon te houden. Als je de grond, het water, etc. van je buurman vervuilt ben je daarvoor aansprakelijk en kun je voor de rechter gedaagd te worden, waarbij je eventueel een schadevergoeding zult moeten betalen. Het boek Free Market Environmentalism laat vele voorbeelden zien van hoe vervuiling door particuliere eigendomsrechten wordt voorkomen.

2.Voorschriften. Vervuiling van publieke wateren en lucht dient te worden beperkt met voorschriften, zoals voor een katalysator voor auto's en filters voor fabrieken.

3.Emissierechten. Voor zover een beperking van bepaalde stoffen in water of lucht beneden een bepaald niveau wenselijk is voor de volksgezondheid kan gekozen worden voor een systeem van vrij verhandelbare emissierechten. Dat is het meest efficiënte systeem, dat het beste past in een vrije markt.

4.Vrije markt Vrije markt maakt economische groei mogelijk. En juist door economische groei worden vooruitgang en schonere technologie mogelijk, waardoor milieuschade beperkt blijft. In voormalig communistische landen was het mileu er juist veel slechter aan toe dan bij ons, wegens een tekort aan particulier eigendom, vrije markt, economische groei en technologische ontwikkeling.

MeerVrijheid is tegen:

1.Broeikaspropaganda. MeerVrijheid is tegen regulering om de uitstoot van kooldioxide te beperken. Wij zijn daarom tegen het Kyoto verdrag. Het gevaar en nadelen van het broeikaseffect zijn onvoldoende duidelijk.

2.Rechten van het milieu. MeerVrijheid is tegen het idee dat het milieu een soort "recht" heeft om onaangetast te blijven. MeerVrijheid vindt juist dat onze omgeving een middel is dat de mens ten dienste staat. Wij hebben alle recht om onze omgeving te veranderen en te gebruiken voor onze eigen welvaart en geluk. Het niet aantasten van het milieu is geen doel op zich. Legitieme redenen om het milieu te sparen zijn als aantasten van het milieu schade toebrengt aan de gezondheid of het eigendom van een ander, of als we een natuurgebied willen behouden voor recreatie.

Zie ook:

- Julian Simon: Wedden dat alles steeds beter gaat?
- Mythes over het milieu
- Klimaat in wonderland
- Klimaatverandering - de ontrafeling van een dogma
- Kyoto: de illusie van het maakbare klimaat
- The Skeptical Environmentalist
- Scepsis inzake opwarming van de aarde
- Verhandelbare CO2-emissierechten
- Liever eigendomsrechten voor armen dan 'Johannesburg'
- Eco-imperialisme bedreigt Derde Wereld
- Wat kost het redden van een mensenleven?
- Stichting Heidelberg Appeal: De broeikasdreiging: realiteit of mythe? (in PDF)

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl