SP: Een mooie grijze wereld

Door Joost Niemöller

24 december 2002

De SP scoort in de peilingen. Bij de ex- maoïsten zouden de scherpe kantjes er van af zijn. Maar in het partijprogramma worden allochtonen en illegalen in de watten gelegd, geld verdienen kwalijk en ‘betrokkenheid‘ verplicht. Welkom in de SP-heilstaat.

De SP vliegt omhoog in de peilingen. Van 9 naar 22 zetels – en wie weet hoeveel hoger nog. Verklaringen zijn er ook de crisis van de PvdA of het provincialisme dat de LPF en de SP zouden delen. Bij de vorige verkiezingen trok Fortuyn 16,5 procent van het SP-electoraat weg, wat toen meer dan goed werd gemaakt door de leegloop van de PvdA naar de SP. In dat geval zou de huidige winst van de SP nu te danken zijn aan de LPF chaos. Hoe dan ook, de SP hoort ineens bij de grote partijen die mogen aanzitten bij de lijsttrekkersdebatten. Wie had dat een maand geleden durven voorspellen? Hoe Nederland eruit gaat zien als de SP meeregeert, wordt een relevante vraag. De meeste aankomende SP-kiezers hebben daar geen idee van. De afgelopen week werd in veel commentaren benadrukt dat de partij niet langer een echt socialistisch gedachtegoed zou uitdragen. Met de groei van de SP zouden ook de scherpe kantjes er vanaf zijn. Maar wie dat zegt, kan zich niet hebben verdiept in de recente ideologisch getinte uitingen van de partij. Want met de SP aan de macht komt de wereld van George Orwell's Animal Farm wel degelijk dichterbij: de wereld waarin alle dieren gelijk zijn, maar sommige dieren gelijker dan anderen.

De SP streeft naar 'het verwezenlijken van een socialistische maatschappij in Nederland', zo valt te lezen in de statuten. Wat dit inhoudt, wordt verder niet toegelicht. het kan gelezen worden als een restant uiteen ver, maoïstisch verleden, per ongeluk achtergebleven. Dit socialistische einddoel hoeft volgens de statuten niet alleen te worden bereikt door deel te nemen aan verkiezingen, maar ook door “het organiseren van activiteiten onder de bevolking van Nederland”. Alweer een intrigerende fase. Is het doorvoeren van de revolutie ook zo'n activiteit? Of hebben we het ook hier weer over een restfossiel? Tja. het staat er wel. Het had ook geschrapt kunnen worden. Welke stappen de SP in de nabije toekomst op haar weg naar die wellicht toch nog gedroomde socialistische maatschappij wil ondernemen, wordt vernield in de officiële documenten, zoals de nog steeds geldende Kernvisie, vastgelegd op het negende congres in 1999. en het Actieprogramma SP voor 2003-2007. Ook erg concreet zijn die voornemens in pamfletten als Handen af van de WAO en Maak de arbeid meer geschikt en Van apart naar samen, Deltaplan voor een geïntegreerde samenleving. In de vele krantenartikelen van de hand van SP'ers zijn de vaak letterlijk herhaalde standpunten verder verfijnd. Zonder enige twijfel of koersafwijking wordt de 'sociale wederopbouw' van het nieuwe Nederland door haar leden op telkens weer dezelfde wijze neergezet. Bij geen enkele partij vind je zo'n bijbelvastheid.

Als de SP heerst, zo valt af te lezen uit de officiële partijgeschriften, zal de Nederlandse burger niet meer vrijblijvend tegenover de politiek mogen staan. Vooruitlopend op de in te voeren socialistische maatschappij, zal de politiek alvast een centrale en dwingende rol moeten krijgen. Zo staat het in de Keurvisie 'Heel de mens': "Democratie bestaat niet alleen uit rechten, maar ook uit plichten. De belangrijkste is de plicht van de Betrokkenheid" Het begrip 'betrokkenheid' berust hier dus ineens niet meer op de vrijwilligheid waarmee wij het normaal gesproken associëren. Net als in de communistische staten van weleer zijn de woorden hier niet wat ze lijken. Ook 'democratie' woedt in het SP-jargon iets wat met dwang heeft te maken. Een van de eerste stappen om de verplichtende band tussen burger en politiek aan te trekken, is het opnieuw invoeren van de stemplicht. Daartoe zal een officiële vrije dag worden ingesteld, die 'de dag van de democratie' gaat heten. Want, zo als leider Jan Marijnissen al eens schreef: "mensen moeten soms een beetje geholpen worden vrij en zelfbewust te zijn." 'Vrij' en ‘zelfbewust’. Wat betekenen die woorden in het SP-universum? Vast iets heel speciaals. Ook de middelbare scholen moeten op deze dag van de democratie betrokken activiteiten organiseren. Het is het hoogtepunt van een nieuwe verplichte studierichting, die van 'opleiding tot democraat’.

Geld verdienen omwille van het individueel gewin dient ontmoedigd te worden. Er komen steeds meer miljonairs in Nederland, zo werd al eerder gesteld in het manifest Stop de uitverkoop van de beschaving, waaraan ook jan Marijnissen meewerkte. Deze kwalijke ontwikkeling moet van bovenaf gefrustreerd worden. De SP begint bij wat zij 'de grootverdieners' noemt: zij die meer dan €.226.890 verdienen, 'mogen' 72 procent belasting gaan betalen, plus nog eens een vermogenswinstbelasting met een tarief van 35 procent.

Grootverdieners zullen ook direct in hun woongenot worden aangepakt. Nu zijn die nog geneigd om in leefbare witte wijken met minder misdaad samen te klitten, en hun kinderen naar witte scholen te sturen, in de hoop op goed onderwijs. Uit onderzoeken trok de SP de conclusie dat ook allochtonen in deze wijken willen wonen en dat ze hun kinderen naar deze scholen willen sturen. Aan de wensen van de onderklasse moet in de nieuwe socialistische maatschappij voorrang worden verleend. Dus de witte wijken gaan 'van het slot', en alle scholen zullen eerst grijs en dan wellicht zwart worden, bijvoorbeeld door het afschaffen van de wet op de vrije schoolkeuze en door het organiseren van gratis vervoer van zwarte kinderen naar witte scholen. Een groot aantal maatregelen wordt door de SP voorgesteld om de volksverhuizing van allochtonen en andere minder bedeelden op gang te brengen. Lagere overheden zullen gedwongen worden om op grote schaal sociale woningbouw in de witte wijken in te voeren. Vervolgens zal er een nieuw systeem van regionale woningtoewijzing worden opgezet waarmee allochtonen naar de witte wijken begeleid zullen worden. Via een nieuwe huursubsidiewet, die het mogelijk maakt dat ook mensen met de laagste inkomens de hoogste huren kunnen betalen, zullen dure huurwoningen in witte wijken bij leegstand meteen beschikbaar zijn. Mensen met een minimumloon of een uitkering zullen namelijk nooit meer dan tien procent van hun inkomen aan huur hoeven te besteden. De rest wordt met subsidie aangevuld. Bij hogere inkomens neemt het percentage voor de eigen bijdrage uiteraard sterk toe.

Dak- en thuislozen zullen verplicht 24 uur in sociale pensions worden ondergebracht. Speciale daklozenteams zullen de straten afromen om de daklozen naar de pensions te begeleiden. Nadat zij in speciale werkprojecten zijn geplaatst, zullen ook zij doorstromen naar de duurdere huurwoningen. Bij de woonruimteverdeling zullen strikte 'sociale en/of economische bindingseisen' worden gesteld. Dit geldt met name voor de gebieden waar rijke witte mensen graag willen wonen, zoals Het Groene Hart en de Veluwe. Nieuwbouw in deze omgevingen zal er uitsluitend nog komen voor huurwoningen waar allochtonen met voorrang in kunnen stromen en voor de 'maatschappelijk gebonden koopwoningen . Wijken met meer allochtonen worden van staatswege beloond met 'meer speelplaatsen, bibliotheekfilialen, sportvelden, extra surveillance, werkgelegenheidsprojecten, woningverbetering, buurtwinkels'. Een snel te nemen maatregel om het voor allochtonen makkelijker te maken koopwoningen in de witte wijken aan te schaffen, is het per direct omzetten van alle Melkert-banen naar 'normaal betaalde' banen. Ook de uitkeringen en het minimumloon moeten om te beginnen met tien procent worden opgetrokken, en bij een meevallende economische groei zullen deze nog eens extra worden verhoogd. Deze verhogingen zijn structureel - en er zullen dus niet langer 'vernederende individuele controleactiviteiten' hoeven plaats te vinden. Voor de onderklasse is zwart bijklussen kennelijk geen schande.

Overigens mogen slechte huurwoningen in arme wijken van de SP niet worden veranderd in verbeterde koopwoningen. Ook mag er in de arme wijken niet worden gesloopt om goedkope woningen te vervangen door duurdere. Het is namelijk niet de bedoeling dat rijke blanken aangemoedigd worden met hun kapitalistische wooneisen in arme wijken te gaan wonen. De verplichte spreiding gaat één richting uit. De huurwoningen die in de arme wijken vrijkomen, zijn bestand voor weer nieuwe allochtonen. Om de toestroom van de nieuwe allochtonen naar ons land te bevorderen wordt een algemeen pardon voor de illegalen ingesteld. De drempelwerking voor de inburgeringcursussen wordt weggenomen door ze weer als voorheen gratis te maken. Een andere maatregel om de hoeveelheid arme allochtonen die in ons land worden toegelaten, te laten stijgen, is een extreme verhogen van de kinderbijslag voor de laagste inkomens. Ambitieuze tweeverdieners wordt ontmoedigd kinderen te nemen: bij een gezinsinkomen boven de €90.756 vervalt al het recht op kinderbijslag. Voor criminelen zal het leven in Nederland aangenamer worden. Zij zijn Immers evengoed het slachtoffer van de 'sociaal-economische omstandigheden'. Er zullen geen cellen worden bijgebouwd. Straffen worden ingekort en resocialisatieprojecten uitgebreid. Alle criminelen dienen een passende opleiding te krijgen, bijvoorbeeld door aan de slag te gaan in speciale werkprojecten. Ook terroristen zijn het slachtoffer van de sociaal-economische omstandigheden. Het terrorisme zal dan ook bestreden worden met het bieden van economische hulp aan de landen van herkomst. Bombarderen heeft geen zin. Het leger zal tot symbolische omvang worden teruggebracht. Ook zal Nederland uit de NAVO treden. Als de internationale economische ongelijkheid uit de wereld is, zullen de militaire conflicten namelijk als sneeuw voor de zon verdwijnen. Onder de vlag van de EU zal er een instituut moeten ontstaan dat de hiervoor verantwoordelijke internationals zal breken door ze hun winsten te ontnemen. De farmaceutische industrie moet verplicht goedkope medicijnen voor arme landen gaan produceren.

Het vrijwillig harde werken van sommigen kan leiden tot individuele inkomenstoename en onderlinge inkomensverschillen. Deze kwalijke gewoonte moet dus ontmoedigd worden. Heel veel maatregelen bij de SP staan in het teken van het doen afnemen van de werkdruk. Want:' Werk moet worden aangepast aan de werknemers, niet andersom." Zo zullen de wachtlijsten in de zorg beslist afnemen door het verlagen van de werkdruk. Deze verlaging ontstaat volgens de SP vanzelf, namelijk door het verhogen van de lonen inde zorg, waardoor er meer personeel voor minder werk kan worden aangenomen. Zeker twee miljoen mensen staan in Nederland onder te hoge werkdruk, weet de SP. Door een grootscheepse, algemeen opgelegde afname van de werkdruk bij de kapitalistische bedrijven zal de ongewenste toestroom naar de WAO vanzelf teruglopen. Het aantal WAO'ers zal bovendien verminderen, omdat bedrijven gedwongen worden voor vijf procent aan arbeidsongeschikten in dienst te nemen. Ook moet er onmiddellijk een eind komen aan de productiviteitsstijging van de sociale werkplaatsen, die werd veroorzaakt door hard werken. De sociale werkplaatsen zullen zodoende uitgroeien tot de parel van de socialistische samenleving.

Dankzij de daar sterk verminderde werkdruk zullen de huidige WAO'ers probleemloos in groten getale instromen. Niemand mag verplicht worden om een vaste plek op een sociale werkplaats te verlaten voor regulier werk. Wie vrijwillig voor regulier werk heeft gekozen, mag te allen tijde weer terugkeren naar de sociale werkplaats. Het kan niet anders of de sociale werkplaatsen zullen onder de SP tot kolossale proporties uitgroeien. Nergens zal de werkdruk zo laag zijn! De algemene afname van de werkdruk in heel Nederland zal tot stand moeten komen door werkgevers te dwingen aan de overheid voorstellen te doen over hoe zij hun werknemers minder hard kunnen laten werken. De flexibilisering van het werk zal geheel worden teruggedraaid. Verder zijn er nog aanvullende maatregelen, waaronder een verbod op werken in het weekeinde, en het instellen van meer feestdagen, zoals 1 mei. Ook op islamitische feestdagen zal iedereen vrij hebben. Niet moslims kunnen op die dagen, zo stel je je voor, extra democratische activiteiten ontplooien. Een andere maatregel om de werkdruk te verlagen is de verplichting voor bedrijven van meer dan honderd man om minstens een kwart van de werknemers pas na de ochtendspits met hefwerk te laten beginnen. Wie familie of buren heeft te verzorgen, krijgt automatisch zorgverlof. Met de algemene vermindering van de werkdruk zal het bruto nationaal Product natuurlijk omlaag gaan. En dat is maar goed ook, want Nederland zal onder de SP niet meer die productieverhogende atoomstroom uit het buitenland mogen invoeren. Sowieso zal het in ons landje een stuk donkerder en stiller worden. De lantaarns op de snelwegen zullen op zonne-energie branden en dus alleen in de zomermaanden licht geven. Alle spotlights en sierverlichting op openbare gebouwen zullen worden verwijderd Om de handel te doen afnemen worden alle regionale vliegvelden gesloten. Schiphol zal met een reeks strenge financiële maatregelen aan banden worden gelegd. Met de verlaging van de productie zal ook de behoefte tot consumptie moeten afnemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het verbieden van reclame die op jongeren is gericht, en door een algemeen verbod op reclame bij de publieke omroepen. Ook de alcoholconsumptie van jongeren zal met strenge maatregelen aan banden worden gelegd Zo wordende verkooppunten van alcohol tot een minimum teruggebracht. Door commerciële bioscoopfilms net als televisiefilms weer te onderwerpen aan een censuurcommissie, zal het op plat consumptievermaak gerichte bioscoopbezoek vanzelf afnemen Blockbusters met een slechte invloed op de jeugd komen er niet meer in! De publieke omroepen zullen trouwens vooral veel nuttige talencursussen gaan uitzenden. Programma's die het kapitalisme verheerlijken, zoals Ja ik wil een miljonair, zullen op geen enkel Nederlands televisiekanaal meer te zien zijn.

Een en ander zal uiteraard het nodige geld kosten. Dit wordt opgelost door de Zalmnorm te laten vallen en de staatsschuld ongebreideld te laten oplopen. In geval van economische tegenslag zullen de belastingen voor de midden- en hoge inkomens met onmiddellijke ingang zwaar worden opgeschroefd Dat zou overigens nu al moeten gebeuren. Ook zal de vermogensbelasting weer worden ingevoerd. Er moet een vermogenswinstbelasting komen. En ook de vennootschapsbelasting zal weer verhoogd worden. Alleen bij de goedkoopste huizen zal nog sprake zijn van een vorm van hypotheekrenteaftrek. Het resultaat laat zich snel uittekenen. Alle verschillen zullen in het Nederland van de SP opgaan in één soort socialistisch grijs. Grijze wijken. Grijze scholen. Alle kinderen dezelfde sportstrippenkaarten precies evenveel vierkante meters speelruimte. Weg met de mythe van het koningshuis. Aan sprookjes heeft de socialistische maatschappij een broertje dood. Grijs. Geen KPN meer, die nieuwe technologie uitdenkt om winst te kunnen maken. En ook de post moet weer een staatsbedrijf worden. De lange rijen in de postkantoren komen weer terug. Ook de NS moet weer volledig in handen van de staat komen. Oude, opgeknapte treinen zullen zonder eerste klas stipt op tijd rijden, met binnenin strak voor zich uit kijkende reizigers die op weg zijn naar hun eigen sociale werkplaats zonder enige werkdruk. uiteraard nooit te ver van hun sobere arbeiderswoningen. Iedere reiziger heeft de beschikking over een vast voorgeschreven ruimte voor zijn vouwfiets. Aanvankelijk zullen zich vooral mensen uit de middenklasse t/m de hogere klassen in die treinen bevinden, aangezien de verkeersboetes naar Inkomen zullen worden verrekend. Het wordt immers financiële zelfmoord om je met pakweg een Bentley op de snelweg te begeven. Maar het is de bedoeling dat er al snel geen klassenverschillen meer bestaan. Geen Nike-schoenen. Geen CD-walkmans. Geen drugs. Geen maatpakken. Geen alcohol. Geen geweld. Geen trendy rugzakjes. Geen korte rokken. Geen sigaretjes. Geen porno. Geen gekleurde horloges. Geen opwinding. Alles gelijk. En grijs.

© Joost Niemöller (Geen overname zonder de toestemming van de auteur).

Dit artikel verscheen eerder in HP/De Tijd

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl