Quotes

Hieronder de mooiste citaten van mensen die zich over vrijheid hebben uitgelaten. Vrijheid wordt door ons gedefinieerd als "Het ontbreken van dwang". Vrijheid is volgens ons niet 'vrijheid blijheid' maar het recht van eigenaren om vrijelijk over hun leven en eigendom te beschikken zolang dat het leven en het eigendom van anderen niet schaadt.

Ludwig von Mises
De welvaart die oorlog brengt is als de welvaart die een aardbeving of plaag brengt. De aardbeving betekent goede zaken voor de bouwondernemingen, en cholera verhoogt de inkomsten van doktoren, apothekers, en doodgravers; maar niemand heeft om die reden aardbevingen en cholera verwelkomd als stimulators van de productieve krachten in het algemeen belang.

In the long run even the most despotic governments with all their brutality and cruelty are no match for ideas. Eventually the ideology that has won the support of the majority will prevail and cut the ground from under the tyrant's feet. Then the oppressed many will rise in rebellion and overthrow their masters

Een vrije pers kan alleen bestaan bij een privaat beheer over de middelen van productie.

Als de geschiedenis ons iets kan leren is het wel dat particulier eigendom onlosmakelijk verbonden is met beschaving.

Zij die vragen om meer overheidsingrijpen vragen uiteindelijk om meer dwang en minder vrijheid.

Napoleon
Een goede politicus is een koopman in dromen.

Thomas Sowell
"To include freedom in the... definition of democracy is to define a process not by its actual characteristics... but by its hoped for results."

Joe Sobran
"Andermans geld wensen wordt tegenwoordig 'behoefte' genoemd, de wens om je eigen geld te houden wordt 'egoïstisch' genoemd en het heet 'compassie' wanneer politici de overdracht regelen."

"Als een politicus worstelt met zijn geweten wint hij meestal."

Hernando de Soto
"Ik denk dat sommige van de meest vruchtbare ideeën komen van de libertariërs. Zij vormen een soort ‘avant garde’ omdat ze ondermeer wijzen op het grote gevaar voor machtsconcentratie."

Hernando de Soto is econoom en schrijver van o.a. The mystery of capital.

Murray Rothbard
"Het is niet utopisch om te werken aan een samenleving zonder belastingen; het is utopisch om te denken dat de macht om belasting te heffen niet misbruikt zal worden zodra die verleend is."

David Friedman
"De functie van de politiek is het reduceren van de diversiteit van individuele doelen tot een stelsel gemeenschappelijke doelen."

David Friedman is de zoon van de bekende econoom en Nobelprijswinnaar Milton Friedman. David is de auteur van het interessante en zeer leesbare boek "The machinery of Freedom, Guide to Radical Capitalism". Op zijn homepage publiceerde hij enkele hoofdstukken daaruit.

Walter Block
"Als een individu wordt gedwongen te geven aan liefdadigheid, is hij geen weldoener maar het slachtoffer van beroving"

"Wie iemand aanneemt verwerft niet het recht hem als een slaaf te houden, evenmin kan men, door te hebben gewerkt voor een werkgever, het recht op een baan claimen".

Walter Block is econoom. Hij is auteur van het boek "Defending the undefendable"

Friedrich Hayek
“De macht die mijn multimiljonair buurman, die misschien ook mijn werkgever is, over mij heeft, is heel veel kleiner dan die van de laagste bureaucraat die de macht van de staat achter zich heeft en van wiens grillen het afhangt of en hoe mij toegestaan wordt om te werken of te leven.”

Lord Acton
"Macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut"

"Vrijheid is niet een middel naar een hoger politiek doel. Het is het hoogste politieke doel"

Lord Acton, ook wel "de magistraat van de geschiedenis" genoemd, was een van de groten van de 19de eeuw en wordt algemeen gezien als een van de meest erudiete Engelsen van zijn tijd. Voor hem was de geschiedenis van vrijheid zijn levenswerk. Hij was van mening dat politieke vrijheid niet alleen de essentiële voorwaarde is voor religieuze vrijheid maar ook de bewaker ervan.

Robert Frost
"Ik vind het een onvervreemdbaar recht voor iedereen om op zijn eigen manier ten gronde te gaan."

Robert Frost (1874-1963) was een Amerikaans dichter.
John Stuart Mill
"Het enige doel waarvoor de mens alleen of samen met anderen gemachtigd is inbreuk te maken op de vrijheid van zijn medemens is zelfverdediging... Het enige doel waartoe in een beschaafde samenleving macht mag worden uitgeoefend tegen iemands wil, is het voorkomen dat een ander schade wordt toegebracht. Eigenbelang, fysiek of moreel, is geen voldoende reden... Eenieder is tegenover de samenleving alleen dáár verantwoording verschuldigd waar het zijn gedrag jegens anderen betreft. Waar het alleen hemzelf betreft, is de eigen vrijheid vanzelfsprekend absoluut. Over zichzelf, over zijn eigen lichaam en geest, is ieder mens zijn eigen meester."

John Stuart Mill nam het op voor vrijheid van meningsuiting en betoogde in zijn boek "On liberty" dat het muilkorven van opinies een "peculiar evil" is.

"Als de opinie correct is, worden we beroofd van de mogelijkheid om de onwaarheid voor de waarheid in te ruilen; en als het onjuist is wordt ons een dieper begrip van de waarheid in zijn "botsing met onwaarheid" ontnomen. Als we alleen één kant van de zaak kennen, kennen we eigenlijk niet eens dat: het wordt zwak, geleerd door op te zeggen, onuitgedaagd, een bleke en levenloze waarheid".

John Stuart Mill (1806-1873), een Engels filosoof en econoom, was een liberale denker van de 19de eeuw.

Adam Smith
"Het is niet vanwege de goedheid van de slager, de brouwer of de bakker dat wij ons eten verwachten, maar vanwege hun eigenbelang".

"Genade voor de schuldigen is wreedheid voor de onschuldigen".

"Een mens laat zich slechts door eigenbelang leiden, hij wordt door een onzichtbare hand geleid iets na te streven dat buiten zijn bedoelingen ligt. Ook wordt de samenleving er niet altijd slechter op wanneer de mens niet bewust het algemeen belang dient. door zijn eigenbelang na te streven bevordert hij het algemeen belang vaak meer dan wanneer hij daar bewust naar streeft. Ik heb nooit veel resultaten zien bereiken door mensen die beweerden het algemeen welzijn te willen dienen."
Godfried Bomans
‘Fascisme is een sfeer die hangt in een zaal vol linkse mensen’.

Overigens beweerde iemand dat Bomans iets algemeners had gezegd, namelijk: "Het 'fascisme' is niet een systeem, maar een gesteldheid. Het kan als atmosfeer in een progressieve zaal hangen."
Winston Churchill


"I got more out of alcohol than alcohol got out of me."
"De inherente ondeugd van kapitalisme is de ongelijke verdeling van zegeningen, de inherente deugd van socialisme is de gelijke verdeling van ellende"

"Het is een socialistisch idee dat winst maken een ondeugd is; volgens mij is het maken van verlies de werkelijke ondeugd"

"Het beste argument tegen democratie is een conversatie van vijf minuten met een gemiddelde stemgerechtigde"

"Een communist is als een krokodil: als het zijn bek opent weet je niet of het probeert te lachen of aanstalte maakt je op te eten"

"Er is niets verkeerd aan verandering, zolang het maar in de goede richting is".

"Als een man geen socialist is tegen de tijd dat hij 20 is, heeft hij geen hart.
Als hij nog steeds socialist is tegen de tijd dat hij 40 is, heeft hij geen hersens"

Churchill beschikte over veel humor en was een politicus met talent voor opmerkelijke uitspraken.

Lady Astor: "Winston, als ik jouw vrouw zou zijn zou ik gif in je koffie doen"
Winston: "Nancy, als ik jouw man was zou ik het opdrinken ook"


Voltaire
Ik kan uw mening nog zo abject vinden, maar ik zal uw recht verdedigen om die te uiten.

"It is dangerous to be right when the government is wrong"

Voltaire leefde van 1694 tot 1778

Julian Lincoln Simon
"Everything will get better: I'll bet on it"

"Het probleem van de wereld is niet dat er teveel mensen zijn, maar een gebrek aan politieke en economische vrijheid."

Vele mensen sterven te jong. En Simon (1932 - 1998) is daar een voorbeeld van. Julian Simon was een optimistische (of liever misschien realistische) roepende in een woestijn van doemdenkers. Hij beweerde dat de wereldwijde hongersnood niet toenam, dat de wereld niet door haar grondstoffen raakt en dat bevolkingstoename geen probleem is. Bijna een hedendaagse versie van de Blijde Boodschap zou je denken. De kritiek op hem was echter niet mals. Zo noemde het WWF hem een 'terrorist' (die zagen hun inkomstenbronnen al opdrogen).
Hij voelde zich vaak miskend maar vond toch een gewillig en warm oor bij Paus Johannes Paulus II en Ronald Reagan. Het Vaticaan had hem zelfs uitgenodigd om zijn theorieën omtrent bevolkingsgroei uit te komen leggen.

De man sprak niet zomaar in de ruimte maar durfde weddenschappen aan (die hij glansrijk won) met vooraanstaande doemdenkers zoals Paul Ehrlich (auteur van "The population Bomb") en staafde zijn beweringen met officiële cijfers die hij in het boek "It's getting better all the time" verwerkte.

De Querulant heeft een pagina over Dhr. Simon.

Hij heeft zelfs een eigen domein: www.juliansimon.com

Frederique Bastiat
"De staat is een enorm kunstmatig instituut via welke iedereen probeert te leven op andermans kosten"

"Life, liberty, and property do not exist because men have made laws. On the contrary, it was the fact that life, liberty, and property existed beforehand that caused men to make laws in the first place."

"When goods do not cross borders, soldiers will."

Bastiat (1801-1850) gaf zijn ideeën vaak weer via humoristische vergelijkingen en opmerkingen. Hij was al vroeg een fan van het weekblad "Economist" dat in 1843 werd opgericht. “May all the nations soon throw down the barriers which separate them. One of the most efficacious means of attaining this great result would be the propagation of the Journal entitled the ‘ECONOMIST’." Evenals het weekblad was Bastiat voorstander van vrijheid en vrijhandel.

The Economist schreef 200 jaar na zijn geboorte: "Bastiat is het meest bekend om zijn essay dat hij schreef aan het parlement ten gunste van de Franse kaarsenproducenten. Zijn klacht is tegen de 'ruinerende concurrentie van een buitenlandse rivaal die onder zulke superieure omstandigheden licht produceert dat hij de binnenlandse markt ermee overstroomt tegen ongelooflijk lage prijzen.' De rivaal is de zon. De remedie die hij voorstelt is het verplicht sluiten van alle ramen. Dat, stelt hij, terwijl hij alle standaard protectionistische argumenten gebruikt, zal niet alleen de kaarsindustrie ten goede komen maar ook alle industrieën die daaraan leveren. Als een overtuigend argument voor vrije handel kan dit essay moeilijk overtroffen worden. "


H.L. Mencken
"Het probleem met het verdedigen van menselijke vrijheid is dat je de meeste tijd besteedt aan het verdedigen van deugnieten en schurken. Want het is tegen hen dat onderdrukkende wetten in eerste instantie gericht zijn, en onderdrukking moet bij het begin gestopt worden wil het sowieso gestopt worden.

"Er is ongetwijfeld vooruitgang. De gemiddelde Amerikaan betaalt nu twee maal zoveel belasting als hij vroeger in salaris ontving".

"Mensen in deze wereld willen geen rechten maar privileges".

"Democratie is een pathetisch geloof in de collectieve wijsheid van individuele onwetendheid"

"Puritanisme. De gekmakende angst dat iemand, ergens op aarde gelukkig zou zijn"

"De wil om de mensheid te redden is vrijwel altijd een voorwendsel voor de wil over anderen te regeren"

"De overheid is een handelaar in gestolen goederen, en elke verkiezing is een soort van vooruitgeschoven veiling van die goederen"

"Democratie is onvergelijkbaar idioot"

Milton Friedman
"I would like to be a zero-government libertarian."

"Er is niets wat zoveel schade aanricht als goede bedoelingen"

"Neem nou sociale zekerheid. De jongeren hebben altijd bijgedragen om de ouderen te steunen. Vroeger hielpen de jongeren de ouderen uit plichtsbesef en een gevoel van liefde. Zij dragen nu bij aan de steun van iemands anders ouders vanwege dwang of angst. De vrijwillige steun versterkte de familiebanden; de gedwongen steun verzwakte deze".

"Als we afstappen van vrijwillige samenwerking en proberen goed te doen door dwang uit te oefenen, zal de slechte moraal van dwang triomferen over goede bedoelingen".

"De grote deugd van een vrije markt systeem is dat het niet geïnteresseerd is in de kleur van andere mensen; het geeft niet om iemands religie; het maakt zich alleen zorgen of ze iets kunnen produceren wat mensen willen kopen. Het is het meest effectieve systeem dat we kennen om mensen die elkaar haten in staat te stellen met elkaar om te gaan en elkaar te helpen."

"Niets is zo permanent als een tijdelijk overheidsprogramma"

"Het is overduidelijk dat vrije immigratie niet samen kan gaan met een verzorgingsstaat"

"Een samenleving die gelijkheid prefereert boven vrijheid zal geen van beiden bereiken"

TANSTAAFL - "There Ain't No Such Thing As A Free Lunch." Wordt ten onrechte toegeschreven aan Friedman. Schijnt door science-fictionschrijver Robert Heinlein bedacht te zijn hoewel anderen beweren dat de uitdrukking al in de 19e eeuw werd gebruikt.

"Alleen de overheid kan uitstekend papier ter hand nemen, het bedrukken met perfecte inkt en de combinatie waardeloos maken"

"Inflatie is de enige vorm van belasting die opgelegd kan worden zonder wetgeving."

"Achter de meeste argumenten tegen de vrije markt ligt een gebrek aan geloof in vrijheid zelf."

"We hebben een systeem dat in toenemende mate werk belast en inactiviteit subsidieert."

"The only business of business is business"

Gandhi
"Dwang kan alleen eindigen in chaos"

"Wie dwang gebruikt is schuldig aan moedwillig geweld. Dwang is inhumaan."

"De staat vertegenwoordigt geweld in een gecentraliseerde en georganiseerde vorm."

Meer Gandhi-quotes (in het Engels) kunt u lezen op: Mahatma Gandhi: What we Cubans can learn from him

Of Gandhi zich zelf libertarisch zou willen noemen is onduidelijk. Toch zijn zijn uitspraken zodanig dat je het zou kunnen verwachten. Nu spreekt menigeen zich uit voor vrijheid maar helaas wordt daarmee meestal alleen de eigen vrijheid bedoeld. Bv de vrijheid om anderen hun vrijheid te ontnemen. Het moge duidelijk zijn dat libertariers niet die vrijheid bedoelen wanneer ze het over vrijheid hebben.


Albert Einstein
Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreeerd door een individu dat kon werken in vrijheid.Ayn Rand
"Socialisme is de doctrine dat een mens geen recht heeft om voor zichzelf te leven, dat zijn leven en zijn werk niet aan hem behoren maar aan de maatschappij, dat zijn dienstbaarheid aan de maatschappij de enige rechtvaardiging voor zijn bestaan is en dat de maatschappij zich van hem mag ontdoen op welke manier het wenst ten gunste van wat men als het eigen tribale, collectieve belang ziet."

"De vraag is niet of wij slaaf zijn voor een 'goed' doel of voor een 'slecht' doel. De vraag is niet dictatuur door een goede bende of door een slechte bende. De vraag is vrijheid of dictatuur."

"Een samenleving die een individu berooft van de vruchten van zijn arbeid is strikt genomen geen samenleving, maar een roofbende die bijeengehouden wordt door geinstitutionaliseerde bendewetten".

"Er is geen verschil tussen communisme en socialisme, behalve in de middelen om hetzelfde uiteindelijke resultaat te bereiken: communisme wil mensen tot slaaf maken via geweld, socialisme via het stemhokje. Het is slechts het verschil tussen moord en zelfmoord".

"Als arbeiders vechten voor hogere lonen wordt dit geprezen als 'sociale vooruitgang'; als zakenmensen vechten voor hogere winsten wordt dit geminacht als 'egoistische hebzucht'".

"Een rationele geest werkt niet onder dwang... een pistool is geen argument"

"De kleinste minderheid is het individu. Wie de rechten van het individu niet respecteert mag niet beweren dat hij opkomt voor de rechten van minderheden"

"De welvaart in Amerika bestaat niet dankzij de collectieve opoffering aan 'het gemeenschappelijke goed' maar dankzij de productieve genialiteit van vrije mensen"


George Bernard Shaw
"De meerderheid heeft nooit gelijk. Nooit, zeg ik je! Het is een van die maatschappelijke leugens waar je als vrije en intelligente man wel tegen moet rebelleren. Wie zijn de mensen die de grootste groep van de bevolking vormen -- de intelligenten of de dommen? Ik denk dat we het erover eens zijn dat het de dommen zijn, ongeacht waar op de wereld, het zijn de dommen die de overwelmende meerderheid vormen.

Shaw had weinig op met individuele vrijheid en was een socialist in hart en nieren. Gezien zijn statement lijkt het ook geen democraat te zijn. Een democratie is natuurlijk een ramp wanneer de meerderheid een IQ heeft lager dan zijn schoenmaat, maar zelfs wanneer de meerderheid slim is zal het deze waarschijnlijk niet weerhouden de minderheid uit te buiten.

Arthur Young
Geef iemand het permanente bezit van kale rotsen en hij zal er een tuin van maken; verpacht hem de tuin voor negen jaar en hij zal er een woestijn van maken... De magie van eigendom verandert zand in goud.

Benjamin Graham
"You are neither right or wrong because the crowd diasagrees with you. You are right because your data and reasoning are right."

Graham was een grondlegger van "value investment" en de leermeester van Warren Buffet, de op een na rijkste man ter wereld.

Jules Deelder
"De zin van het leven ben je zelf"
Deze uitspraak deed de nachtburgemeester in het programma 'sport aan tafel' op RTL5.

Sheikh Yamani
"De Steentijd kwam niet tot een einde vanwege een gebrek aan stenen en het olietijdperk zal niet eindigen vanwege een gebrek aan olie."

Sheikh Yamani was minister van Olie voor Saudi Arabië van 1962 tot 1986

If "pro" is the opposite of "con" then what is the opposite of progress?

P.J. O'Rourke
"Anyone who thinks he has a better idea of what's good for people than people do is a swine."

Auberon Herbert
"Vijf mannen bevinden zich in een ruimte. Omdat drie mannen de ene mening hebben en twee een andere, hebben de drie mannen dan enig moreel recht hun standpunt op te dringen aan de andere twee mannen? Wat voor magische kracht krijgen de drie mannen omdat ze met een meer zijn dan de twee mannen, en zo plotseling de bezitters worden van de geesten en lichamen van de anderen? Zolang ze twee aan twee waren mogen we aannemen dat elke man de meester over zijn eigen lichaam en geest zou blijven; maar vanaf het moment dat een andere man, wat dan ook zijn motieven zijn, zich bij een van de partijen heeft gevoegd, heeft die partij het rechtstreekse bezit van de geesten en lichamen van de andere partij . Wat een buitengewoon vernederend en onverdedigbaar bijgeloof? Is het niet de rechtstreekse afgeleide van het oude geloof in keizers en hogepriesters en hun autoriteit over de geesten en lichamen van mensen ?" The Right and Wrong of Compulsion by the State, 1885

Ambrose Bierce
Stemrecht: Het instrument en symbool van de macht waarover een burger beschikt om zichzelf belachelijk en zijn land kapot te maken.

Onbekend
Egoïst: Iemand met een slechte smaak, meer geïnteresseerd in zichzelf dan in mij.

Mohamed Rabbae
"Al was ik de laatste moslim in Nederland, dan nog zou ik mijn best doen het boek te laten verbieden" Mohamed Rabbae, voormalig duo-lijstrekker van Groenlinks over de Duivelsverzen van Salman Rusdie. Deze quote is bepaald niet de mooiste van deze lijst en staat niet voor niets onderaan. De vrijheid van meningsuiting is blijkbaar toch niet in goede handen bij het linker deel van het politieke spectrum. Niet dat het bij rechts beter is overigens.

Groucho Marx
"Politiek is de kunst van het zoeken naar problemen, ze overal vinden, een verkeerde diagnose stellen en de onjuiste maatregelen treffen"

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl