Welke vrijheid?

Door Redactie

5 mei 2008

Vrijheid betekent dat iedereen met zijn leven en eigendom mag doen wat hij wil, zolang hij niet beschikt over het leven of eigendom van een ander.

Bij MeerVrijheid gaan wij uit van het libertarisme dat vrijheid definieert als het eigendomsrecht. Het recht van mensen om zelf te bepalen wat men doet met het eigen lichaam en het rechtmatig verworven eigendom (door productie, handel of gift). Wie het recht heeft te beschikken over zijn lichaam en eigendommen verwerft daarmee automatisch het recht op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof, vrijheid van bezit, vrijheid van handel en vrijheid van associatie. 

Vrijheid van de één is [niet] de dwang voor de ander om zich op te offeren.
MeerVrijheid claimt niet de enige juiste definitie van vrijheid te gebruiken. Wel betogen wij dat onze definitie consistenter en helderder is dan de andere. In tegenstelling tot de meeste politici die over vrijheid praten menen wij dat vrijheid niet betekent dat je recht hebt op de inspanningen en bezittingen van anderen om een fatsoenlijk bestaan te kunnen veroorloven zoals bijvoorbeeld onderdak, onderwijs en gezondheidszorg. 

Die “rechten” resulteren in dwang zodat de vrijheid onvrijheid wordt en met zichzelf in tegenspraak komt. De vrijheid van de één is dan de dwang voor de ander om zich op te offeren. Goed bedoelde rechten zijn geen rechtvaardiging voor dwang ook niet wanneer die via democratische besluitvorming tot stand zijn gekomen.

Vrijheid gedefinieerd als het recht op een fatsoenlijk bestaan maakt een terreur van goede bedoelingen mogelijk en veroorzaakt een slachtoffermaatschappij waarin iedereen claimt te mogen leven op andermans kosten. 

[De definitie van vrijheid als het recht op een fatsoenlijk bestaan] maakt een terreur van goede bedoelingen mogelijk.
De definitie van vrijheid zijnde het recht op een fatsoenlijk bestaan heeft een aantal grote nadelen. Het is zo’n vage definitie dat daarmee de wegen worden geopend naar een absurde proliferatie van allerlei rechten. Het maakt een terreur van goede bedoelingen mogelijk en veroorzaakt een slachtoffermaatschappij waarin iedereen claimt te mogen leven op andermans kosten. 

Men meent dat men pas fatsoenlijk kan leven als men prettig werk heeft of minimaal een keer per jaar op vakantie kan en dat anderen daarvoor dienen te zorgen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat bol van dat soort rechten. De befaamde Amerikaanse publicist H.L. Mencken schreef ooit: “Mensen in deze wereld willen geen rechten maar privileges”. Hij besefte dat mensen zich vaak verschuilen achter rechten maar feitelijk gunsten eisen.

Bekijken we de libertarische definitie van vrijheid dan wordt duidelijk dat deze eenvoudiger, duidelijker en consequenter is en geen innerlijke contradictie bevat. Het is niet nodig, zoals vaak opgemerkt kan worden bij mensen die een bemoeizuchtige overheid voorstaan, jezelf in allerlei bochten te wringen om dit te verdedigen. In deze vrijheid ligt niet de opoffering van anderen besloten maar juist de vrijheid van de ander. 

Uit de vrijheid om over je eigen lichaam en eigendommen te beschikken volgt automatisch het respect voor dezelfde vrijheid van anderen. Uit de vrijheid komt niet de plicht naar voren iets goeds te doen maar louter het verbod op het plegen van agressie. 

Lees verder.

Gerelateerde links:
- Vrijheid = democratie?
- Libertarisch manifest
- Dwang of vrijheid, daar gaat het om
- De essentie van vrijheid
- Hoe mensen verantwoordelijker kunnen worden gemaakt

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl