'Kabinet handhaaft term 'allochtoon'`

Door Redactie

21 augustus 2005

De Telegraaf meldt dat 'het kabinet de begrippen 'allochtoon' en 'autochtoon' blijft gebruiken om onderscheid te maken tussen iemand die uit het buitenland afkomstig is en een oorspronkelijke bewoner van Nederland. Enkele fracties in de Tweede Kamer wilden van die termen af, omdat ze volgens hen een negatieve betekenis hebben.'

De betekenis van woorden hangt af van de context waarin ze worden gebruikt, aldus Verdonk. Ook het kabinet wil volgens haar de negatieve beeldvorming rond allochtonen doorbreken. Mensen die geïntegreerd zijn of willen integreren in Nederland, mogen niet worden gestigmatiseerd door woorden als allochtonen of vreemdelingen. "Maar dit lossen we niet op door andere termen te gaan gebruiken", schrijft de bewindsvrouw.

Wie slaagt [voor de inburgeringtest] moet gelden als "medeburger en moet niet langer worden aangesproken op zijn of haar allochtone herkomst".
Zogeheten nieuw- en oudkomers moeten in de toekomst een inburgeringsexamen afleggen. Wie daarvoor slaagt, moet gelden als "medeburger en moet niet langer worden aangesproken op zijn of haar allochtone herkomst".

In het spraakgebruik zijn in de afgelopen veertig jaar diverse benamingen gebruikt om migranten aan te duiden, zoals gastarbeiders, buitenlanders, immigranten, medelanders en nieuwe Nederlanders. In de jaren tachtig gebruikte de overheid nog vooral de term etnische minderheden. Vanaf het begin van de jaren negentig raakte het begrip allochtonen steeds meer ingeburgerd.
Bart Croughs schreef in zijn boek In de Naam van de Vrouw, de Homo en de Allochtoon eerder een hilarisch stukje over de begrippenverwarring:
Het zijn zware tijden voor de Nederlandse intellectueel. Hij had nog maar net met veel pijn en moeite geleerd om 'zwarten' te zeggen in plaats van 'negers', of hij moest alweer overstappen op de nieuwe term 'Afro- amerikanen'. Een term met haken en ogen, want wie consequent wil zijn moet zwarte Europeanen voortaan 'Afro-europeanen' noemen. Hier bestaat kennelijk weerstand tegen, want die term wordt nauwelijks gebruikt; het verwarrende gevolg is dat Amerikaanse negers 'Afro-Amerikanen' werden genoemd, terwijl Europese negers het doorgaans nog steeds met 'zwarten' moeten doen: een schandelijke vorm van continentale discriminatie.

En alsof dit allemaal nog niet erg genoeg is, beginnen er stemmen op te klinken om alweer een nieuwe term te introduceren. In HP/De Tijd (2-7- '93) verklaarde Astrid Roemer ex cathedra dat negers voortaan met de term 'gepigmenteerd' dienen te werden aangeduid. De term 'zwarten' mag alleen nog gebruikt werden als politieke term voor onderdrukte minderheden. Turken en Marokkanen bijvoorbeeld dienen volgens Astrid ook zwart te werden genoemd. - Of homo's, vrouwen en gehandicapten voortaan ook zwart dienen te werden genoemd, werd uit het interview overigens niet duidelijk.

Wie denkt dat Astrid geen enkele kans maakt met het invoeren van haar nieuwe term, onderschat haar. In Opzij van september 1983 kan men nalezen dat Astrid er begin jaren tachtig heftig voor ijverde de term 'neger' te vervangen door de term 'zwarte'. Astrid heeft deze missie volbracht: het begrip 'zwarte' is inmiddels zodanig ingeburgerd dat zelfs ik het vaak gebruik. De kans dat Astrid een dergelijk huzarenstukje voor de tweede keer volbrengt, is dan ook zeker niet bij voorbaat uit te sluiten.

[B]ijna alles is beter dan [de term] 'gepigmenteerd'. 'Stompneuzig', 'kroesharig', 'diklippig': al die termen hebben zo hun bezwaren, maar niet zoveel als de term 'gepigmenteerd'.
Hoewel ik zelf geen neger ben, en dus feitelijk geen recht van spreken heb, vind ik 'gepigmenteerd' toch een wat ongelukkige benaming. Iedereen is namelijk 'gepigmenteerd', ook blanken. Ik stel dan ook voor dat Astrid haar nieuwe dogma in een volgend interview over deze brandende problematiek herroept. Wat ze ervoor in de plaats stelt, maakt me niet zoveel uit; bijna alles is beter dan 'gepigmenteerd'. 'Stompneuzig', 'kroesharig', 'diklippig': al die termen hebben zo hun bezwaren, maar niet zoveel als de term 'gepigmenteerd'.

Voorts lijkt het mij verstandig om de naamgeving van negers beter te reglementeren, want zoals het nu gaat, is het een rommeltje. Iedere loslopende idioot kan een nieuwe naam verzinnen, en zo voor veel verwarring zorgen. Ja, het is zelfs mogelijk dat provocateurs met opzet om de haverklap nieuwe belachelijke namen gaan lopen bedenken, om zo de zwarte zaak te schaden.

Er dient dus zo spoedig mogelijk een officieel comite te werden opgericht van vooraanstaande zwarten die zich in het verleden hebben ingezet voor de zwarte zaak. Dit comit‚ zal voortaan - uiteraard gesubsidieerd door de overheid - jaarlijks bijeenkomen om te bepalen of er een nieuwe naam voor zwarten moet werden ingevoerd, en zo ja, welke dat zal zijn.

Het comite dient zich natuurlijk aan bepaalde regels te houden.

In de eerste plaats: er mag pas een nieuwe naam werden ingevoerd, als de oude naam volledig is ingeburgerd; dit voorkomt dat er een overmaat aan nieuwe namen ontstaat, waardoor niemand meer weet waar hij aan toe is.

In de tweede plaats: iedere nieuwe naam moet zowel toepasbaar zijn op Europese negers als op Amerikaanse negers; dit voorkomt verwarring als met de term 'Afro-Amerikanen'.

De naamgeving voor zwarten is een te belangrijke zaak om zomaar ongereglementeerd op zijn beloop te laten!

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl