Onafhankelijkheidsverklaring van Geert Wilders

Door Redactie

14 maart 2005

Terwijl de ene 'liberaal' kijkt naar de mogelijkheden om een 'Fat Tax' in te voeren, presenteert de voormalig VVD'er Geert Wilders zijn Onafhankelijkheidsverklaring. Hieronder wat fragmenten die mogelijk interessant zijn voor vrijheidslievende mensen.

Mijn thema is vrijheid.
De nieuwe politieke beweging zal het herwinnen van onze vrijheid centraal stellen omdat het met onze politieke, culturele en economische vrijheid en onafhankelijkheid slecht is gesteld.

Ik stel vrijheid daarom centraal. De vrijheid dat je moeder ‘s avonds veilig over straat kan, de vrijheid dat je van je salaris genoeg overhoudt om aan je eigen gezin uit te kunnen geven, de vrijheid die je hebt omdat je oude dag is veiliggesteld, de vrijheid die er is omdat ons bedrijfsleven weer floreert, de vrijheid die je hebt omdat de regering je gezin beschermt tegen terroristen, de vrijheid van een baan en een goed bestaan, de vrijheid om als land onze eigen beslissingen te nemen.

Die boodschap wil ik brengen in een land dat nu nog door een politieke elite is geschaakt en is onderworpen aan een bewind dat onvoldoende opkomt voor het behoud van onze democratische rechtsstaat, onze veiligheid, onze welvaart en onze onafhankelijkheid. De grote partijen - PvdA, CDA en VVD - zijn het met elkaar over de belangrijke kwesties gewoon eens, zoals recentelijk ook weer blijkt uit hun unanieme steun voor de Europese grondwet en de Turkse toetreding tot de Europese Unie.

Onder hun leiding is de Nederlandse middenklasse genegeerd. De zogenaamde progressieve tijdgeest houdt Nederland al dertig jaar in de ban van politieke correctheid, een megalomane overheid, multiculturalisme en onderwerping aan Brusselse bureaucraten. Van die tijdsgeest heeft ook mijn vorige partij – de VVD – zich nooit onafhankelijk willen verklaren, maar zij is meegegaan – tot op de dag van vandaag – op een hellend vlak van pappen en nathouden.

Economie
[I]k wil burgers vooral weer de macht en de ruimte teruggeven om hun eigen leven onafhankelijk vorm te geven. En met ruimte bedoel ik vooral financiële ruimte. Ik ben dus voor forse belastingverlagingen, zowel voor particulieren als voor bedrijven. Steeds wanneer landen de belastingen sterk verlagen, zoals recent weer in Ierland en Oost-Europa, zien ze hun economie floreren.

Dit pleidooi voor belastingverlaging is dus alles behalve onverantwoord populisme. Lage belastingen en een kleinere overheid zijn de beste garantie voor economische groei. Overheidsuitgaven ondermijnen de economische groei. Het snoeien in allerlei regeltjes en vermeende voorrechten (de ‘verworvenheden' van de vakbonden) leidt tot een flexibilisering van de arbeidsmarkt die het bedrijfsleven enorm zal stimuleren. En het zijn bedrijven - vooral het midden- en kleinbedrijf - die banen scheppen, niet de overheid.

*Om de ontwikkeling in arme landen te bevorderen worden internationale handelsbelemmeringen voor deze landen en hun producten afgeschaft.
*Harde aanpak van fraude en corruptie, zeker ook bij de overheid.
*Meer mensen aan het werk door het afschaffen van het minimumloon en versoepeling van het ontslagrecht.
*Een ongenadige inkrimping van de overheid (inclusief een grondige herziening van het ambtenarenrecht): 50% minder ambtenaren.
*Het poldermodel moet op de helling, zonder pardon, en dat betekent dus het einde van de praat- en overlegpaleizen als de SER en de Stichting van de Arbeid.
*Het afschaffen van het algemeen verbindend verklaren van CAO's.

Veiligheid
Als de overheid er voor de burgers is, en niet andersom, dan betekent dat in de eerste plaats dat de staat de levens van burgers tegen geweld en onveiligheid dient te beschermen. Justitie behoort dus tot de topprioriteiten van een goede overheid. Als leidend principe op het terrein van de veiligheid dient de overheid niet primair voor de dader maar voor het slachtoffer te kiezen. Ik kies altijd voor slachtoffers van criminaliteit en nooit voor de daders. In een rechtsstaat moeten de schuldigen worden bestraft en de onschuldigen beschermd. De Nederlandse rechtsstaat voldoet al lang niet meer aan dit criterium. Het rechtvaardige karakter van onze rechtsstaat is achter de horizon verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor noodgedwongen pragmatisme en een ontoelaatbare relativering van misdaad.


Europa
Nederland moet, samen met andere landen die geloven in vrijhandel, zo snel als mogelijk formele onderhandelingen openen met de lidstaten van NAFTA om te komen tot een Atlantische Vrijhandelsassociatie;
De euro is een groot probleem. Het stabiliteitspact is een lachertje – veel grote Europese landen als Frankrijk, Italië en Griekenland hebben de criteria aan hun laars gelapt. Ik bepleit daarom het niet verder uitbreiden van landen die deelnemen aan de euro, en als dat onverhoopt wel gebeurt, moeten we de euro heroverwegen. Liever een sterke gulden dan een zwakke euro;
De Nederlandse financiële bijdrage aan de EU is van een absurde omvang. Net als Margaret Thatcher moet ons land weigeren nog langer in die mate mee te doen aan dit circus. Ik pleit voor een EU die 90% van zijn huidige taken afstoot, en dus kan de Nederlandse bijdrage ook met 90% omlaag.

Onderwijs
Onderwijsvrijheid is een groot goed, behalve wanneer die vrijheid wordt misbruikt voor de introductie van een type onderwijs dat zich tegen onze samenleving keert. Inspectie en kwaliteitsbewaking blijven daarom belangrijk. Voor een ministerie van Onderwijs zie ik geen noodzaak. Dat zal worden afgeschaft. Het gaat om goede, gemotiveerde docenten die vertrouwen en ruimte moeten krijgen. Aan de huidige diarree aan centralistische directieven en circulaires van het ministerie van Onderwijs dient een einde te komen.

Grondrechten
De vrijheid van meningsuiting is het grootste goed in een vrije democratische samenleving en prevaleert dan ook boven andere grondrechten. Voor de rest dient de nevenschikking van de grondrechten te worden gehandhaafd.
Een imam die een politicus dood wenst, mag dat – hoe verwerpelijk ook – wensen en zelfs uitspreken. Dat laat onverlet dat aanzetten tot haat, oproepen tot geweld of andere misdrijven strafbaar zijn en dat de wet voldoende mogelijkheden biedt om tot vervolging over te gaan.

Kiezers en gekozenen
De gijzeling waarin Nederland door de politieke elite wordt gehouden blijkt vooral ook uit de minachtende manier waarop de Binnenhovelingen met de kiezer omgaan. Eens in de vier jaar (normaal gesproken) mag de burger naar de stembus. Maar de dames en heren politici maken in een schimmig proces van coalitievorming vervolgens zelf wel uit wat er met die stem gebeurt. De kiezer heeft geen enkele grip op het systeem dat ervoor zorgt dat zijn stem mensen in de Tweede Kamer brengt die hij niet eens kent. Laat staan dat die Kamerleden zich geroepen voelen zich tegenover hem te verantwoorden over hun keuzes en stemgedrag. De Tweede Kamer zit vol met grijze muizen die een preoccupatie met het nastreven van eigenbelang gemeenschappelijk hebben en niet of nauwelijks worden afgerekend op hun functioneren. Er moet ook een einde komen aan de vriendjespolitiek: het onderling verdelen van de mooie baantjes in het openbaar bestuur (zoals bijvoorbeeld Commissarissen van de Koningin, burgemeesters en andere functies in adviesraden en het openbaar bestuur) door de gevestigde partijen.

Van dit systeem dat zichzelf in stand houdt en zich van de samenleving heeft geïsoleerd, heb ik een grondige afkeer. Op een keerpunt in de geschiedenis van Nederland hebben onze voorouders hun onafhankelijkheid uitgeroepen door een acte van verlating (1581). Zij zegden daarmee hun steun op aan een vorst die dacht dat het volk er voor hem is en niet hij voor het volk. Ook om die reden is een onafhankelijkheidsverklaring opnieuw op zijn plaats.

Slotakkord
Wie gepamperd wil worden, en bereid is daarvoor een groot deel van zijn zuur verdiende geld bij de belastingdienst in te leveren, moet bij Wouter Bos van de PvdA zijn. Wie net als het Liberaal Manifest niet wil kiezen tussen links of rechts moet bij de VVD zijn. Wie zeggenschap over zijn eigen leven wil, in een land dat hem vrijheid en veiligheid biedt en een beroep op zijn zelfredzaamheid en creativiteit doet, is welkom bij mijn nieuwe beweging.

De keuze is aan de Nederlandse burger. Ik ga vrij en onafhankelijk mijn weg. Ik zal mijn programma verder compromisloos uitwerken, verfijnen en concretiseren.

Lees de volledige tekst.


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl