De rode draad

Door Redactie

26 oktober 2004

Het NIPO heeft twee jaar terug een onderzoeksrapport uitgebracht onder de titel "Wat leeft er in Nederland?", waarin de sociale trends van de Nederlands bevolking in kaart werden gebracht. In dat rapport staat op pagina 8 een 'Top Tien' van de dingen waar Nederlanders zich het meest aan ergeren. In hoeverre deze problemen anno 2004 nog steeds aanwezig zijn is niet duidelijk, maar lopen wij deze maatschappelijke problemen langs, dan zien wij een 'rode draad' door het geheel lopen.

De term "rood" is in dit verband zeer toepasselijk, omdat vooral die maatschappelijke kwesties waar de meeste problemen zijn, worden gekenmerkt door socialisme, overheidsmonopolisering, overheidsregulering en overheidsbemoeienis. Ondanks deze systematische problemen vinden veel mensen nog altijd dat al het heil van de overheid moet komen. Libertariërs beseffen echter dat elke overheidsinmenging structurele problemen veroorzaakt, die niet verholpen kunnen worden door een 'ander' overheidsbeleid, maar alleen kunnen worden opgelost door de omvang van de overheid te reduceren tot (maximaal) het beschermen van leven, vrijheid en eigendom.

Hieronder de Top Tien van maatschappelijke problemen, met aanvullend commentaar.

Wat zijn de belangrijkste problemen in de Nederlandse maatschappij?

1.Criminaliteit, georganiseerde misdaad en onveilig gevoel buitenshuis (62% van de bevloking)
Voel me onveilig buitenshuis; er is geen respect voor elkaar.
Komt steeds vaker voor; wordt niet hard aangepakt.

De taak van het bestrijden van criminaliteit is gemonopoliseerd door de overheid, met dezelfde resultaten als ieder ander overheidsmonopolie: stijgende prijzen en dalende kwaliteit. Omdat burgers zich niet kunnen wenden tot een alternatief beveiligings- of justitiebedrijf, hoeven politieagenten zich niet uit te sloven en houden ze zich voornamelijk bezig met het opsoren van drugsgebruikers (waarvan de boete naar de overheid gaat) en het uitdelen van parkeerbonnen (waarvan de boete naar de overheid gaat). Zware criminaliteit, zoals moord, verkrachting, mishandeling, ontvoering en diefstal, heeft een lage prioriteit, omdat die moeilijker en gevaarlijker is voor de politie om op te lossen. Criminelen die zulke daden verrichten komen er bovendien ontzettend licht vanaf, omdat de overheid ze niet proportioneel straft.

2. Gezondheidszorg met wachtlijsten en gebrek aan personeel (52%)
Geholpen worden is een primaire behoefte. In een land als Nederland moet dit veel beter kunnen.
Het is schandalig en onmenselijk is dat dit niet goed geregeld is. Er is een groot gebrek aan goed opgeleid personeel.
Er overlijden onnodig mensen door deze problemen

De gezondheidszorg is gemonopoliseerd en doodgereguleerd door de overheid. Vergunningen voor artsen, verplichte ziektekostenverzekeringen, verplichte kwaliteitseisen, en decennialange patentmonopolies op medicijnen zijn daar slechts een aantal voorbeelden van. Door gezondheidszorg aan de vrije markt over te laten, alle verplichte vergunningen voor zorgpersoneel af te schaffen, overheidsbeperkingen op de verkoop en keuring van medicijnen af te schaffen, en de ziektesubsididies (verplichte verzekeringen) af te schaffen, zouden de kosten en de prijzen dalen, en zou een groter en beter aanbod van gezondheidsproducten sneller de markt bereiken.

3. Verval van normen en waarden, onverdraagzaamheid, slechte omgangsvormen. (45%)
Men geeft steeds minder om elkaar en om waarden en normen zoals begrip en vrijheid.
Dit is de basis van de maatschappelijke problemen zoals de toename van de criminaliteit.

Natuurlijk kan niet ieder probleem aan de overheid worden aangerekend, maar doordat de meeste mensen verwachten dat alle maatschappelijke problemen moeten worden opgelost door de overheid ("De overheid moet er wat aan doen!") heeft dit de prikkel weggenomen om zelf aan je medemens te denken en hem te respecteren. Deze kwestie wordt uitvoerig behandeld in het artikel van Edwin van der Haar, Liberalisme, markt, en Moraal.

4. Vandalisme, agressie, verveeld geweld (32%)
Het komt steeds vaker voor, voelt zich steeds vaker onveilig.
Er wordt te soft tegen opgetreden.

Vandalisme, aggressie, en geweld zijn dingen waar libertariërs principieel tegen zijn, maar de voorkoming ervan wordt bemoeilijkt doordat men zich moeilijk mag verdedigen tegen geweld. Wapenbezit is streng gereguleerd, wat ervoor zorgt dat vooral overheid en criminelen (is er een verschil?) wapens bezitten. Het wordt de gewone burger moeilijk gemaakt om zich te verdedigen tegen aggressie. Winkeleigenaren kunnen niet eens meer overvalllers overmeesteren of foto's van veelplegers in hun winkel ophangen, omdat zij later hierdoor een proces aan hun broek krijgen wegens geweld of privacyschending. Het is de omgekeerde wereld.

5. Uitholling sociale zekerheid, armoede en groeiende tweedeling tussen arm en rijk. (27%)
Er is een afname van onderlinge solidariteit met minder bedeelden en werken aan gelijke kansen.
Er is een duidelijke groei van het egoïsme, jaloezie, onbegrip en criminaliteit.
De afgelopen 10 jaar is de sociale zekerheid afgebouwd. Je kunt morgen ook zelf tot die groep behoren.

De overheid is een zeer onbetrouwbare verzekeringsmaatschappij. Je krijgt geen contract te zien, je wordt niet gevraagd om toestemming, en de overheid kan op ieder moment de hoogte en duur van iedere uitkering unilateraal wijzigen of zelfs de uitkeringen afschaffen. Het enige alternatief is dat mensen zelf de keuzevrijheid krijgen om aan hun toekomst te bouwen, door zich te verzekeren bij een particuliere verzekeringsmaatschappij, te sparen, of te rekenen op kerkgenootschappen, liefdadigheid, vrienden, en familie.

Zoals Milton Friedman zei: "Neem nou sociale zekerheid. De jongeren hebben altijd bijgedragen om de ouderen te steunen. Vroeger hielpen de jongeren de ouderen uit plichtsbesef en een gevoel van liefde. Zij dragen nu bij aan de steun van iemands anders ouders vanwege dwang of angst. De vrijwillige steun versterkte de familiebanden; de gedwongen steun verzwakte deze."

Daarnaast wordt de financiële situatie van de armen en de middenklasse door de overheid verslechterd door belastingen, regulering, en inflatie, die allemaal de prijzen van producten doen stijgen. Ook het geld dat we op de pof uitgeven (en dat de staatsschuld doet toenemen), zal later door toekomstige generaties moeten worden terugbetaald.

6. Asielzoekers, buitenlanders, allochtonen. (22%)
De aanpak moet duidelijker, strenger; geen economische vluchtelingen.
Zo ontstaan onbegrip, problemen en criminaliteit. Nederland is vol.

In een volledig libertarische samenleving zouden er geen landsgrenzen zijn, alleen eigendomsgrenzen (op het niveau van de wijk, de straat, het huizenblok, of het huis). Naar een ander gebied verhuizen zou dan volledig vrij zijn, mits de migrant toestemming heeft van een eigenaar die een woning aan hem wil verkopen of verhuren. Helaas bestaat er in Nederland een verzorgingsstaat die als een pot honing de insecten lokt. Dit zorgt ervoor dat er veel, vaak slecht opgeleide, immigranten al gauw na hun immigratie in een uitkering terecht komen. In een vrije markt zou deze gedwongen solidariteit afwezig zijn, en zouden er geen economische vluchtelingen zijn. Bovendien zouden immigranten de prikkel hebben om productief deel te nemen aan de maatschappij, en niet in een uitkering of de criminaliteit terecht te komen.

7. Onderwijs: gebrek aan leerkrachten. (19%)
Goede scholing vormt de maatschappelijke basis, kinderen zijn de maatschappij van morgen.
Er moet een goede werkomgeving voor leerkrachten gestimuleerd worden.

Onderwijs is vrijwel volledig gemonopoliseerd door de overheid. We zien dat bureaucratie en regulering ervoor zorgen dat het slecht gaat in de onderwijssector. Door de markt voor onderwijs volledig te liberaliseren, zou onderwijs goedkoper worden, zou er een ruimer aanbod van onderwijsproducten zijn, en zouden er meer leerkrachten bijkomen omdat er geen vergunningseisen zouden zijn. Iedereen zou dan privaat onderwijs kunnen krijgen, ouders zouden een schoolkeuze kunnen maken die op de behoeften van hun kinderen is toegespitst, en onderwijzers zouden meer inspraak krijgen over de inhoud van hun beroep.

8. Individualisme, egoïsme, desinteresse in anderen. (18%)
Dit neemt toe en is de oorzaak van de meeste problemen zoals criminaliteit en overlast.
Respect en rekening met elkaar houden werkt opbouwend.

Zie punt 3.

9. Milieu (11%)
Het gaat steeds verder achteruit; hoe lang nog? Het is het fundament voor het leven op aarde.
Een goed milieu moet voor het nageslacht bewaard worden.

Omdat politici maar voor korte duur hun ambt bekleden, denken zij voornamelijk aan de korte termijn, en dat betekent: veel beloven om stemmen winnen, en weinig uitvoeren. Zij zijn in feite huurders van overheidsbezit. Alleen ondernemers en eigenaars van bezit denken op de lange termijn, omdat zij hun eigendom niet in verval willen laten gaan. De eigenaar van een stuk natuur is de trotse bezitter van een zeer kostbaar goed, dat in de toekomst alleen maar waardevoller zal worden. Hij doet er dus goed aan om het natuurgebied te onderhouden. Een politicus heeft deze prikkel niet. Een manier om milieu beter te beschermen is dus om overheidsbezit van natuur te veilen aan organisaties zoals Nauurmonumenten, die er reservaten van kunnen maken.

Daarnaast worden de handelingen van de overheid vaak niet bestraft wegens zogenaamde 'souvereine immuniteit', wat inhoud dat de overheid in sommige gevallen boven de wet staat. In een vrije markt zou iedereen, ook als hij in naam van een overheid handelt, gelijk gestraft worden voor vervuiling. In een vrije markt zou iedereen bovendien gestraft worden voor de schade die hij aanricht aan anderen: het vervuilen van andermans eigendom (land, water, etc.) zou dus niet toegestaan zijn.

10. Mobiliteit en files. Overlast verslaafden (<5%)

Het wegennet is vrijwel volledig gemonopoliseerd door de overheid. Omdat de overheid geen prikkel heeft om de wegen goed te onderhouden of de doorstroming te verbeteren blijven de problemen maar aanmodderen. De voor de hand liggende oplossing (privatisatie en tolwegen) wordt niet geopperd.

De overlast van verslaafden komt voornamelijk omdat drugsgebruik (een slachtofferloze misdaad) illegaal is verklaard door de overheid. Hierdoor onstaat er een omvangrijke zwarte markt in drugs, waar enorme winsten zijn te behalen. Georganiseerde misdaad is dan ook grotendeels het gevolg van de illegale handel in drugs. De overheid kan niet eens drugs uit haar eigen gevangenissen houden, laat staan alle drugs in Nederland opsporen. Door drugs te legaliseren zal de prijs dalen, en zullen ze niet meer worden verhandeld in het criminele circuit. De veiligheid zal daardoor drastisch toenemen.

Gerelateerde links:
-De mythe van de efficiente overheidsdienst
-De ongelovelijke slechtheid van de staat
-De staat maakt meer kapot dan je lief is

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl